آموزش و پرورش پیش از دبستان در عصر جدید

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم­ترین و غامض­ترین سؤالات در زمینه تعلیم و تربیت پیش از دبستان، چگونگی تهیه برنامه درسی مؤثر در این مقطع است که با توجه به ظهور عصر اقتصاد دانایی محور و تغییر و تحولات برق‌آسا، شرایط پاسخ­گویی به آن بیش ‌از پیش دشوار شده است. پژوهش حاضر برای مطالعه ضرورت دیدگاه «مطالعات برنامه درسی راهبردی[1]» و الگوی «برنامه درسی چند بُعدی[2]» و چیستی آن در برنامه درسی پیش از دبستان صورت گرفته است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، توصیفی-تحلیلی[3] بوده است که اطلاعات و داده­های مورد نیاز با مراجعه به اسناد و مدارک کتابخانه­ای موجود در زمینه موضوع به دست آمد. یافته­ها بیانگر آن بود که ضرورت دیدگاه راهبردی بنا بر عواملی همچون ظهور عصر اقتصاد دانایی محور، توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات، دگرگونی مفهوم سواد، پارادایم پیچیدگی، لزوم بومی‌سازی برنامه درسی، وجود سبک­های شناختی و یادگیری متفاوت و نو مفهوم گرایی و ضرورت الگوی چند بُعد نگری با عواملی همچون لزوم مرتبط کردن برنامه درسی باتجربه‌ی زیسته­ی کودک، تزریق ویژگی چابکی و توان پاسخ­گویی برنامه درسی به مسائل روز و همچنین لزوم یادگیری مادام­العمر، در برنامه درسی پیش از دبستان قابل دفاع است. در نهایت نیز، پژوهش حاضر با بررسی مبانی فلسفی و روان‌شناختی این الگو به ارائه تعریفی جامع از آن می­پردازد. این پژوهش نشان می­دهد که مطالعات برنامه­ درسی راهبردی رویکردی کل‌نگر است و الگوی برنامه­ریزی چندبُعدی مبتنی بر آن، برنامه مطلوب کاربردی برای اجرا در برنامه درسی پیش‌دبستان است.[1]. Strategic Curriculum Study (SCS)


[2]. Multi-Dimensional Curriculum (MDC)


[3]. Descriptive - Analytic                                        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Early Childhood Education in the New Era: What and How of the Strategic Curriculum Studies Approach and the Multi-Dimensional Curriculum Model

نویسندگان [English]

  • behnam ghasimzadeh 1
  • Fariborz Farhadi Langroudi 1
  • Meysam Khazaee Kouhpar 2
1 . M.Sc. in Preschool Education, Allameh Tabataba'i University
2 M.Sc. Student of English Language Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important and complicated questions in the field of early childhood education is how to develop an effective curriculum for this stage. Given the occurrence of the knowledge-based economy era, and the rapid rate of changes, answering such a question has become more challenging. The present research has been conducted to study the necessity of the Strategic Curriculum Studies (SCS) approach and the Multi-Dimensional Curriculum (MDC) model and what SCS & MDC is. The qualitative method of descriptive-analytical research was used to gather data and documents. The results revealed that due to the rapid development of Information and Communication Technology (ICT), the revolution of the concept of literacy, complexity paradigm, and adapting the educational content and materials to real-life experiences, there’s a need for a proactive indigenized curriculum focused on metacognitive and life-long learning, to which a strategic approach to curriculum studies is inevitable. Ultimately, the present research, examining the philosophical and psychological fundamentals of this model, sets out to present a comprehensive definition of MDC. This study shows that SCS is a holistic approach and the MDC model is a practically desirable plan of action for the preschool curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based Economy
  • Strategic Curriculum Studies
  • Multi-Dimensional Curriculum
  • Descriptive-analytical
  • New Era
[1] Bazargan S .[ Tutor’s Guide to Our Globe and what’s Inside (Persian)]. Tehran. Madreseh Publication. 1917.
[2] Bonomo V. Brain-Based Learning Theory. Journal of Education and Human Development.2017; 6 (1):27-43.
 [3] Camilli, G. Vargas, S. Ryan, S. , Barnett W.S.. Meta-analysis of the effects of early education interventions on cognitive and social development. Teachers College Record. 2010; 112(3): 579-620.
[4] Barnett, W. S. Preschool education and its lasting effects: Research and policy implications. Boulder and Tempe: Education and the Public Interest Center & Education Policy Research Unit, 2008.
[5] Talaee E, Bozorg, H. The necessity of paying attention to the developmental and educational significance of pre-school years, as indicated by contemporary research( Persian). Quarterly Journal of Education.2015; 31 (2):91-117.
[6] Zare H, Ghoshooni A  .Preschool Education: Current Situation, Shortcommings, Recommendations and assembling Policies( Persian). Rahbord Farhang.2007; 1(1): 221-248)
 [7] Jamebozorg A, Preschool and Its Place in the Bill of Fundamental Change. Didgah Journal 2012; 96.
[8] Mofidi F, Malaki H. [PhD in Early Childhood Education( Persian)], Allameh Tabataba’i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. 2007
[9] Shafaq A. [Pathology of Methods of Acknowledging and Nourishing Dramatic Creativity in Preschool and Elementary Students of Iran( Persian)], MA thesis, Tehran, Azad University.2016
[10] Akhash S, Hosseinkhah A, Abbasi E, Mousapour N. Pre-school pathology of Iran( Persian). Quarterly of Preschool and Elementary School Studies. 2017;2 (6):1-33.
[11] Majidi Kojoori S.[hurt logist of teaching art for elementry schools childeren in iran( Persian)].M.A. Thesis, Islamic Azad University Central Tehran Branch. 2014
[12] KarimzadehE. [A Pathology of Curriculum in Public Pre-school Province of Kohgiluyeh and Bouerahmad (Persian)] M.A. Thesis, Kharazmi University. 2014
 [13] Rezayi.M. SafayiMovahed S. Baharloo M.A Review of Functions and Problems of Preschools Run in Tehran 17 District as told by Parents(Persian). Tutors and Managers, International Conference on Management 2013, Challenges and Solutions.
[14] The quality of Pre-Schools in Tehran(Persian). The Journal of New Thoughts on Education, 8(1), 29-58.
[15] Bazargan.S .The Realm of Art and Science in Child Works(Persian). Pajouheshnameh Adabiat Koodak va Nojavan.2002; 30, 33-43.
[16] Meydanipour Z. [Review on Current Situation of Preschools run by Tehran Behzisti with regard to educational team and Recommendations Persian)], Dissertaion, Tehran, Beheshti University.2001
 [17] Alavi S.[ Review on elements of Philosophy For Children Program in Preschool(Persian)]. MA Thesis. Tehran: Allameh Tabatabaei University.2012
 [18] MohammadiFarsani F .Description, [History and Challenges of Preschool Curriculum around the World].Iranian Curriculum Encyclopedia chapter (Persian). 12. 2017
 [19] Razavi A, Gorji Poshti K.A Study of correspondence between intended and implemented curricula of pre-primary school( Persian).CSTP. 2015;3 (5):65-78
 [20] Glatthorn A. A, Boschee, F. A Whitehead, B. M, & Boschee, B. F.[Curriculum Leadership: Strategies for Development and Implementation (Third eb)]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2015
[21] Eisner E. W. The arts and the creation of mind. Yale University Press. 2002‏
 [22]  Bazargan S, Mehrmohammadi M, Zandi B. Sarmadi.M .Learning-teaching strategies in the era of knowledge economy in relation to strategic curriculum in higher education( Persian). Journal of Higher Education Curriculum.2010; 1 (1) 38-64.
 [23] Bazargan S. [Multidimensional Curriculum: Matrix of Life( Persian)].Tehran: Madreseh Publication. 2011
 [24] Klein, F. M. A perspective on the gap between curriculum theory and practice( Persian). Theory into Practic. 1992 ;31(3): 191-197.
 [25] ZaisR. S. Curriculum: Principles and foundations. Ty Crowell Company. 1976
 [26] Mehrmohammadi M. Amin Khandaqi M. Comparing Eisner and Miller’s Curriculum views: A revision( Persian).Ferdowsi University Journal of Psychologic and Educational Studies.2009; 1 (1); 27-45.
 [27] McKernan J. Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy and action research. Routledge. 2007
 [28] Bazargan S, Mehrmohammadi M. Zandi B. Sarmadi M  .A Phenomenological Perspective to the Strategic Curriculum Model for Higher Education( Persian).Journal of Higher Education Curriculum Studies. 2011; 2( 4): 7-30.
 [29] Khodaverdi H. Qualitative Research Methodology( Persian). Rahavard e Siasi. 2008;21: 41-62.
 [30] Delavar A .Qualitative Methodology( Persian). Rahbord Journal. 2009; 19( 54): 307-329.
 [31] Creswell, J. W.[Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches( Persian). (4th ed.)]. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2013
 [32] Sarmad Z. Bazargan A. Hedjazi A  [ Research Method in Behavioral Science( Persian)]. Tehran: Agah; 2014.
 [33] Baqeri Kh. Approaches and Methods of Research on Philosophy of Education( Persian). Tehran: Social and Cultural Studies Center. 2010
 [34] Kuhn T.S .Kuhn, T. S. [The structure of scientific revolutions]. Chicago and London. 1962
 [35] Mofidi F . [ Preschool and Elementary Education( Persian)]. Tehran: Payam-e Nour University. 2012.
 [36] Habibi P, Ahmadigharache A. [The World Patterns of  Preschool Education (ed. 2) (Persian)] . 2014
 [37] Nourabadi S, Ahmadi P, Dabiriesfahani O. , Farasatkhah M. .The necessity and possibility of changing Higher Education Approved Curriculum in Iran to integrated curriculum (A case study on educational management domain, undergraduate course( Persian). Journal of Instruction and Evaluation. 2014; 7(25): 101-122.
 [38] OECD. The New Economy: Beyond the Hype. Paris: OECD, (2001).
 [39] Moeeni Naeeni M. .Necessary Skills for Teachers in Knowledge Era( Persian). Roshd Amoozesh Olum Ejtemai,2008 ;11 (3): 56-61
 [40] McFarlane A, Sakellariou S. The role of ICT in science education. Cambridge Journal of Education. 2002;32(2): 219-232.
 [41] Osborne J, Hennessy S. [ Literature review in science education and the role of ICT: Promise, problems and future directions]. 2003
 [42] Bawden D, Holtham C, Courtney N. Perspectives on information overload. In Aslib Proceedings.1999; 51, ( 8): 249-255).
 [43] Leu D. J.[ Literacy and technology: Deictic consequences for literacy education in an information age in: Handbook Of Reading Research]. Routledge. 2000
 [44] Leu D. J, Kinzer C. K, Coiro J, Castek, J, Henry L. A. New literacies: A dual-level theory of the changing nature of literacy, instruction, and assessment. Journal of Education. 2017;197(2): 1-18.
 [45] Hobbs R. Expanding the concept of literacy. In Media Literacy Around the World.2018 :163-183. Routledge.
 [46] World Education Forum. Education 2030 Incheon Declaration. UNESCO;2015
 [47] R. Mohammadi-chaboki. Educational change in complexity paradigm (Persian). Foundations of Education. 2014 ;3(2):131-150.
 [48] Shahvali.K. Marashi S M, Hashemi S J. Teaching-Learning approach in complexity paradigm( Persian). Erj. 2018; 5(36), 40-58.
 [49] R, mohammadi-chaboki. P. Bazghandi.  , S, Zarghami-hamrah. Learning in Complexity Paradigm: Nature, Scope and Process Persian). Foundations of Education. 2017;7(1), 47-65.
 [50] A, Taghipoor zahir[Curriculum Planning for elementary schools in the third millennium (Persian)]. (ed. 6). Tehran:Agah; 2016
 [51] Taqipourzahir A[ An Introduction to Curriculum Design(Persian)]. Tehran: Agah;2014
 [52] Malaki, H. [Introduction to Curriculum Planning ,ed. 4 (Persian)]. Tehran: SAMT. 2010
 [53] Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran. Supreme Council of the Cultural Revolution (Persian). Tehran: Secretariat of Supreme Council of the Cultural Revolution. (2012)
 [54] Hassani, M. A pattern for innovation diffusion in the Iranian education system. Educational Innovations (Persian). 2006;5(1): 151-176.
 [55] Saif A.A.[ Modern Educational Psychology Psychology of Learning and Instruction (ed.7) (Persian]. Tehran: Dowran.
 [56] Biggs  J. B[ Learning Process Questionnaire Manual. Student Approaches to Learning and Studying] Australian Council for Educational Research Ltd., Radford House, Frederick St., Hawthorn 3122, Australia. 1987
 [57] Saif A.A.[Educational measurement, assessment, and evaluation( Persian)]. Tehran: Dowran. 2013
 [58] Bozkurt A. From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic Evaluation of History, Definitions, and Theories. In Handbook of Research on Learning in the Age of Trans humanism IGI Global. .2019 : 252-273.
 [59] Ghaderi M. Historical Analyzing of Reconceptualism: implication and intentions related to it in Curriculum Field( Persian). CSTP. 2014; 1(1): 49-72.
 [60] Tondeur J, Valcke M, Van Braak J.. A multidimensional approach to determinants of computer use in primary education: Teacher and school characteristics. Journal of Computer Assisted Learning. 2008 ;24(6): 494-506.
 [61] Mabray D, Labauve B. J. A multidimensional approach to sexual education. Sex Education: Sexuality, Society and Learning.2002; 2(1), 31-44.
[62] Kahveci  N. G, Atalay Ö. Use of Integrated Curriculum Model (ICM) in Social Studies: Gifted and Talented Students' Conceptions. Eurasian Journal of Educational Research, 2015; 59: 91-111.
 [63] Vidergor H. E. The Multidimensional Curriculum Model (MdCM). Gifted and Talented International,2010; 25(2): 153-165.
 [64] Vidergor, H. E. a. Effectiveness of the multidimensional curriculum model in developing higher-order thinking skills in elementary and secondary students. The Curriculum Journal. 2018;29(1): 95-115.‏
 [65] Vidergor, H. E. b.[ Multidimensional Curriculum Enhancing Future Thinking Literacy: Teaching Learners to Take Control of Their Future]. BRILL.‏ 2018
 [66] Ahmadi P. Integrated Curriculum and its Situation in the Elementary Curriculum of Iran( Persian). TLR. 2004; 1(3): 3-12.
 [67] John Y. J. A" New" Thematic, Integrated Curriculum for Primary Schools of Trinidad and Tobago: A Paradigm Shift. International Journal of Higher Education. 2015; 4(3): 172-187.
 [68] Brauer, D. G. , Ferguson, K. J. The integrated curriculum in medical education: AMEE Guide No. 96. Medical teacher. 2015;37(4):312-322.‏
 [69] Araqie A, Fathi Vajargah, K. Foroughi Abri A, Faazeli N. Integration: An Apt Strategy to design multicultural curriculum, Interdisciplinary Studies in Human Science,2009 2(1): 149-165
 [70] Stern H. H. [Toward a multidimensional foreign language curriculum]. Foreign languages: Key links in the chain of learning, 1983
 [71] Baltova, I.Multisensory language teaching in a multidimensional curriculum: The use of authentic bimodal video in core French. Canadian Modern Language Review. 1999;56(1):31-48.‏
 [72] Jacobs, H. H.[Interdisciplinary curriculum: Design and implementation. Association for Supervision and Curriculum Development]. 1250 N. Pitt Street, Alexandria, VA 22314. 1989
 [73] Mehrmohammadi M. Parvin A. () Integrative Curriculums, Different Approach from Discipline-based (Traditional) Curriculum (Persian), Al Zahra University Journal Of Human Science.2001; 11(39): 199-218.
 [74] Mehrmohammadi M .[ Conceptualization of Integration in Curriculum, Iranian Curriculum Encyclopedia(Persian)], Chapter?,2009
 [75] Baqeri Noaparast Kh, Baqeri Noaparast M .Philosophical and Psychological foundations of Education: Comparative Study of Husserl and Suhrawardi(Persian), Pajouheshnameh mabani Talim o Tarbiat. 2011;1(2): 5-20.
 [76] Kh. Bagheri Noaparast, M.Z. Bagheri Noaparast. philosophical and psychological foundations of education: comparative study of Husserl and Suhrawardi(Persian). Foundations of Education, 2011;1(2): 5-20.
 [77] Gerald L. Gutek. Philosophical and ideological perspectives on education (1935).[ translated by Mohammad Ja`far Pakseresht( Persian)]. Tehran: SAMT; 2015
 [78] Bazargan S .[Holistic View in Civilization and Hermeneutics in Life of Children Persian)], Children and Adolescents’ Month Book. 2002
 [79] M Chenari. Teaching method based on the Godamer's hermeneutic philosophy(Persian). Journal of New thoughts on Education,2008; 4(1&2): 45-62.
 [80] S, Safa’ee Movahhed, H, Mohabbat . Philosophical Hermeneutics and the Curriculum(Persian), Journal of Educational Innovations.2011; 11(41): 113-135.
 [81] Piaget, J[. The development of thought: Equilibration of cognitive structures.(Trans A. Rosin)]. Viking.‏ 1977
 [82] Vygotsky L. [Thought and Language. Transl. and ed. A. Kozulin. Cambridge]. MA: The MIT Press. (Originally published in Russian in1934). 1986
 [83] Palincsar, A. S. (). Social constructivist perspectives on teaching and learning. Annual review of psychology.1998;49(1): 345-375.‏
 [84] Kim, B. Social constructivism. Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. 2001;1(1): 16.‏
 [85] Gardner, H. (). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Hachette UK.
 [86] Bruner, J. S. The Process of Education" Revisited. The Phi Delta Kappan. 2011;53(1): 18-21.‏
 [87] Qaffari A,Jerome Bruner. [Iranian Curriculum Encyclopedia Persian], Chapter 20. [Persian] 2016
 [88] Dewey J. (1923) Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy Of Education. New York: Macmillan.
 [89] Dewey, J. Experience and education. In The Educational Forum .1986;50( 3): 241-252). Taylor & Francis Group.‏
 [90] Dewey, J.[ The child and the curriculum (No. 5)]. University of Chicago Press. 1902
 [91] Miller J.P.[ The educational spectrum: Orientations to curriculum]. New York: Longman.‏ 1983
 [92] H, Maleki. An Integrative Approach Toward Curriculum Tehran: Anjoman Olia va Morabian. 2005)Persian)
 [93] Bazargan, S. (2004). A Multi-Dimensional Curriculum (MDC) for Pre-School and Elementary School( Persian). Science Education International. 2004; 15(3): 241-259.