تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مروری، به بررسی قوانین و مقررات در حوزه تأمین منابع مالی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، پرداخته‌ شده است. نتایج نشان داد در اکثر اسناد از جمله برنامه‌های پنج ‌ساله توسعه، قوانین بودجه، برنامه پنج ‌ساله شهرداری و قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، به ابعاد مختلف احیای بافت فرسوده و طیف وسیعی از روش‌های تأمین مالی آن اشاره ‌شده است. بنابراین طبق نتایج، اکثر روش‌های تأمین مالی بافت فرسوده، پشتوانه‌های قانونی دارند. بنابراین به نظر می‌رسد به کار‌ نگرفتن برخی شیوه‌های تأمین مالی در بافت فرسوده، ناشی از محدودیت قانونی آنها نیست. نکته قابل ‌تأمل در این زمینه آن است که با توجه به تفاوت شرایط بافت‌های فرسوده، شیوه‌های تأمین مالی متناسب با خود را می‌طلبند که این مسئله در اسناد، قوانین و حتی آیین‌نامه‌ها مغفول مانده است. همچنین، تأمین مالی با مشارکت عمومی یکی از بارزترین مصادیق اقتصاد مقاومتی است که از جمله مزایای آن، می‌توان به کم‌هزینه بودن تأمین مالی، کوتاه بودن زمان تأمین آن و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در جامعه اشاره کرد. بنابراین حرکت به ‌سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه‌های شهری را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Status of Urban Renewal Financing Methods in Upstream Documentation and Development Plans Laws of Iran

نویسنده [English]

  • samaneh abedi
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

In this research, we study the laws and regulations in the area of financing the Renovation of urban worn-out texture by applying the library and review methodology. The results of the survey showed that in most of the documents, including five-year development plans, budget laws, five-year plan of the municipality and the law of supporting the improvement and renovation of worn-out and inefficient urban textures, various aspects of the renewal of the worn-out texture and expand a range of corresponding financing methods are mentioned directly and indirectly. Therefore, according to the results, most of the worn-out financing methods are legally supported. Thus, it seems that the failure to use some of these financing methods is not due to their legal constraints. A considerable point of concern is that, due to the difference in the conditions of worn-out texture, each seeks appropriate financing methods that are neglected in documents, laws, and even regulations. Meanwhile, financing with public participation is one of the most prominent examples of resistance economics, which includes the benefits of low-cost financing, short supply time, and the promotion of entrepreneurship culture among the community. Therefore, moving toward resistance economics in the field of urban management can provide a suitable platform for promoting financial strength and reducing urban costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Worn-out Texture
  • Financing Methods
  • Resistance Economics
  • Urban Renewal
  • and Upstream Documentation
[1]   Hosseinabadi M, Mohit sekke ravani A. The urban development and organization haft shahr. An investigation on the experiences of financing urban regeneration projects in Iran and other countries. 2012, 3 (37, 38), pp. 7-18. (In Persian).
[2]   Shaban Jula, E. Worn-out urban contexts (legal challenges and requirements). Department of Infrastructural and Production Affairs Research. Islamic Parliament research center. (In Persian). 2014.
[3]   faridvand Nemat Abadi, E. Resistance Economics Approach to Financing and Investing in Urban Projects, Economic Journal. 2016, 16 (5, 6). pp. 71-86. (In Persian).
[4]   Agha sfari A, Hatami Nejad H, Pour Ahmad A, Rahnamaei MT, Mansouri SA, Kalantari Khalilabad H. A Study on the Renovation and Improvement of the Worn-out Texture of Shahid Khub Bakht Neighborhood. Iranian Islamic City Studies. 2010, 1 (1), pp. 59-71. (In Persian).
[5]   Behnamiri Jahani A, Behnamiri Jahan R. Evaluating and Prioritizing the Financing Tools of Urban Projects Using Fuzzy Hierarchical Techniques. The Fourth Conference on Municipal Finance, Problems and Solutions. Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (In Persian). 2011.
[6]   Golkhand A, Kashef Haghighi, MA, Mohebbi A. Identification of Financing Methods in Managing Urban Worn Textile Renovation Projects, Case Study: Concentrated Concentration Projects. Journal of Renovation. 2011, 3 (12), pp. 1-16. (In Persian).
[7]   Hossein Abadi M, Taqvaei A. A. Analyzing of Methods of Financing for renewal projects of deteriorate urban textures (Case Study: HamzeheAbad Neighborhood in Tehran). Urban Management. 2011, 10 (29), pp. 246-235. (In Persian).
[8]   Zahedi Mahjub A. Investigating Participatory Approaches to Financing the Improvement and Renovation Projects of Mashhad City. [MSc Thesis]. Tehran: Allameh Tabataba'i University. (In Persian). 2013.
[9]   Sameti M, Moayedfar, R. Oloomi S. The Ranking of Financing Methods in Urban Old Texture (Case Study of Isfahan City). Journal of management system. 2013, 5 (17), pp. 69-84. (In Persian).
[10]   Asgari N, Zamanzadeh S, Chavoshi K. Financing Methods of Housing Renovation in Urban Distressed Areas (The Case of Tehran). Journal of Urban Economics and Management. 2015, 3 (9), pp. 87-103.
[11]   Xing Q. The Restructuring of the housing finance system in urban China. Cities. 2000, 17 (5), pp. 348- 339.
[12]   KurdilaJ, Rindfleisch E. Funding Opportunities for Brownfield Redevelopment. Environmental Affairs, 2007, 34 (3), pp. 502-479, http://lawdigitalcommons.bc.edu/ ealr/vol34/iss3/3.
[13]   Ho, E. C. M. Renewing the Urban Regeneration Approach in Hong Kong. Discovery – SS Student E-Journal. 2012, 1, pp. 110-139.
[14]   Alm J. Municipal finance of urban infrastructure: Knowns and unknowns. Working Papers1103, Tulane University. Department of Economics. 2011.
[15]   Yalcintas H.A, Kilinc G. Evaluation of Urban evaluation of urban regeneration practice in Turkey in comparison to general framework for managing urban regeneration in developed countries, 14th International Planning History Society Conference, Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges”, Conference Proceeding, 2010, pp. 577- 590.
[16]   Langley J. New Funding Options for Urban Renewal. 49th ISOCARP Congress, SKM, Australia. 2013
[17]   Medda FR, Caschili S, Modelewska M. Innovative Financial Mechanisms for Urban Heritage Brownfields. Financial Me chanisms for Historic City Core Regeneration and Brownfield Redevelopment, in Licciardi G, Amirtahmasebi R. (eds.), the Economics of Uniqueness, Washington D.C., the World Bank. 2012, pp. 213-244.
[18]   Camlibel ME. Alhanlioglu G. Ugurlu D. Structural Models of Urban Regeneration in Emerging Markets- Turkey Case, In 22nd Annual European Real Estate Society Conference, ERES: Conference. Istanbul, Turkey. 2015.
[19]   Shah Karami A. Prioritize of Intervention Zones in Central Deteriorated Fabrics of Arak City According to Functional, socio-Economic and Environmental Indicators. Bagh-e Nazar. 2016, 13 (39), pp. 57-66. (In Persian).
[20]   Zebardast E. Exploratory Factor Analysis in Urban and Regional Planning, Honar –ha–ye–Ziba-Memari-Va-Shahrsaz. 2017, 22 (2), pp. 5-18. (In Persian).
[21]   Torabi1T, Ghorbani M, Bagheri M, Tarighi S. New methods of financing football clubs in developed countries and the developing countries have a comparative study. Scientific and Research Electronic Journals. 2015, 4 (13), pp. 217-232. (In Persian).
[22]   Khaleghi Moghaddam H, Baghomian R. An Overview of Capital Structure Theories. Peak Noor, 2007, 5 (4), pp. 82-58. (In Persian).
[23]   Jafarzadeh Najjar M, Jannati M. Successful Methods of Financing Domestic Resource Plans for the Improvement and Renovation of Worn-out Tissues (Case Study around the Holy Shrine of Hazrat Reza (AS). Sixth Conference on Financial System Development Sharif University of Technology, Department of Finance and Investment, Iran, Tehran. 2013.
[24]   Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic of IRAN, http://rc.majlis.ir/fa/law.
[25]   Kazemiyan GH. Understanding and Preliminary Evaluation of Informal Settlement in Iranian Urban Laws. The urban development and organization haft shahr. 2002, 1 (8), pp. 70-76. (In Persian).
[26]   Lotfi S, Malek shahi GH, Mahdavi M. Strategic Planning to Improve Urban Decay Textures (Case Study, Babol City). New Attitudes in Human Geography. 2010, 3 (1), pp. 206- 193. (In Persian).