نظام دانشگاهی، چالش های بومی و جهانی، و تعامل با فضای اجتماعی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست ملی کشور، تهران، ایران، کالج اسلامی وابسته به دانشگاه میدلسکس

چکیده

دانشگاه‌ها (در معنای عام این واژه) در زمره مهم‌ترین نهاد‌های تأثیر‌گذار در ظهور و نیز شکل دادن به جهان مدرن به شمار می‌آیند. نهاد دانشگاه همچنین نقشی اساسی در پاسخگویی به چالش‌های پایان‌ناپذیری ایفا می‌کند که بی‌وقفه در جهان مدرن رخ می‌نمایند. شتاب ظهور این چالش‌ها و تنوع آنها، در قیاس با آنچه در جهان پیشامدرن پدیدار می‌شد به مراتب فزون‌تر است. در مقاله حاضر پس از ارائه توضیح کوتاهی در خصوص شماری از مهم‌ترین مدل‌های دانشگاه و کارکرد‌های آن و اشاره به برخی از پر‌اهمیت‌ترین چالش‌های بومی و جهانی و یادآوری نقش دانشگاه در مواجهه با آنها، به مقوله «فضای اجتماعی» و ممیزه‌های اصلی آن و ارتباط متقابل میان آن و نهاد دانشگاه پرداخته‌ خواهد شد. نکته اصلی مورد تأکید مقاله آن است که هم نهاد دانشگاه و هم فضای اجتماعی، به منزله دو برساخته «حیث‌های التفاتی جمعی» که بی‌وقفه دستخوش تطورند، بر یکدیگر و بر دیگر نهاد‌های موجود در جهان واقعیت‌های اجتماعی، از جمله و در ‌زمره مهم‌ترین آنها، نهاد دولت و عرصه سیاست، سپهر فرهنگ و قلمرو اقتصاد، تأثیر می‌گذارند و از آنها تأثیر می‌پذیرند. برآیند این اثرات پر‌شمار، به فعالیت رسیدن ظرفیت‌های فراخی است که در این برساخته‌ها و آن نهاد‌ها مندرج است. پدیدار شدن این ظرفیت‌ها از سویی با نیازهای کاربران این برساخته‌ها و نهادها و از سوی دیگر با کارکرد‌های بالفعل و بالقوه آنها، مرتبط است. مسئله‌ای که مقاله می‌کوشد برای آن پاسخی ارائه دهد آن است که بر اساس کدام الگو‌ها و آموزه‌های نظری، می‌توان تعامل میان این برساخته‌ها و نهاد‌ها را چنان سامان داد که به طور کلی ظرفیت‌های مثبت آنها بروز کند و از تحقق ظرفیت‌های منفی آنها، در حد امکان، جلوگیری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Institution of the University, Local and Global Challenges, and Interaction with the Public Space

نویسنده [English]

  • ali paya
Factuly Member of National Research Institute for Science Policy (NRISP), and the Islamic College, Affiliated with Middlesex University – UK
چکیده [English]

Universities are amongst the most important institutions that play crucial roles with respect to bringing about and shaping the modern world. The institution of the university also partakes in providing effective responses to the endless challenges which are emerged in the modern world. The frequency of the appearance of these challenges, in comparison to what was happening in the pre-modern world, is much higher. The present paper, first, provides a brief account of some of the chief functions and main models of universities as well as some of the crucial local and global challenges and the role of universities in dealing with them. Then, it discusses the issue of the ‘public space’, its principal characteristics, and the mutual relationship between it and the institution of the university. The main argument of the paper is that the institutions of the university and the public space, as two socially constructed entities which are both the products of collective intentionalities, are constantly evolving and in doing so exert influence upon each other, as well as other entities in the realm of social realities including the institution of the state, and the sphere of politics, culture, and economy. In return, the institution of university and the public space are influenced by those other entities in the social realm. The net result of these many-folded influences is the actualisation of vast potentials which are inherent in these entities and institutions. The actualisation of these potentials is directly linked, on the one hand, to the needs of their users and, on the other, on the inbuilt functions of these institutions. The paper intends to provide an answer to the problem of identifying theoretical models or the sets of instructions by which one can manage the interaction between these institutions and socially constructed entities, ensuring, as much as possible, maximal actualisation of their positive capacities and suppression of their negative capacities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Public Space
  • Local and Global Challenges
  • Innovation
  • the Sphere of Politics
  • Culture and Economy
[1]    Rüegg, Walter (Ed.). A History of the University in the Europe, Four Volumes, Cambridge: Cambridge University Press. 2003, 2004, 2017.
[2]    Paya, Ali. Analytic Philosophy from the Perspective of Critical Rationalism, Tehran: Tarh-e Naqd Publications. 2016.
[3]    Paya, Ali. Greh Goshaee Be Shiveh-ye Philosophan va Mohandesan (Problem-solving in Accordance with the Approaches of Philosophers and Engineers: Essays Concerning Science, Technology and Science Policy), Tehran: Institute for Cultural and Social Research. 2017.
[4]    Paya, Ali. Rah va Rasm-e Manzel-ha (Tools of the Trade: Essays on, and from the viewpoint of, Human Sciences), Tehran: Institute for Cultural and Social Research. 2018.
[5]    Paya, Ali. The Status of University in the Iranian Society in the 21st Century: Critical Reflections on the New Functions of not a Very New technology, in The Philosophy of University, edited by Reza Mahoozi, Tehran: Institute of Cultural and Social Studies. 2019.
[6]    Rüegg, Walter (Ed.). A History of the University in the Europe, Vol. 4, Cambridge: Cambridge University Press. 2017.
[7]    Del Castillo, Daniel. A 1,000-Year-Old University Takes on a New and Troubling Role, Chronicle of Higher Education, 2001, 47 (35).
[8]    Kerski, Joseph. Interpreting Our World: 100 Discoveries That Revolutionized Geography, Santa Barbara, California: ABC-CLIO. 2016.
[9]    Vincenzo, A. A. A European civil project of a documentation center on Islam, Journal of Muslim Minority Affairs, 2000, 20 (1), 171–175.
[10]   Paya, Ali. How to Promote, Modern Critical Thinking in the Context of Islamic Studies in Virtual Environment? In E-Learning and Islamic Studies: An International Conference, edited by Morteza Rezaee-Zadeh, London: ICAS Press. 2017.
[11]   Grendler, Paul. The Universities of the Renaissance and Reformation, Renaissance Quarterly, 2004, 57 (1), 1-42.
[12]   Nybom, Thorsten. The Humboldt Legacy: Reflections on the Past, Present, and Future of the European University, Higher Education Policy, 2003, 16, 141–159.
[13]   Bruford, W. H. the German Tradition of Self-Cultivation: 'Bildung' from Humboldt to Thomas Mann, Cambridge: Cambridge University Press. 1975.
[14]   Ash, Mitchell. Bachelor of What, Master of Whom? The Humboldt Myth and Historical Transformations of Higher Education in German-Speaking Europe and the US, European Journal of Education, 2006, 41 (2), 245-267.
[15]   Josephson, Peter; Karlsohn, Thomas, Östling, Johan, the Humboldtian Tradition: Origins and Legacies, Leiden: Brill. 2014.
[16]   Gregor, Mary. Introduction to The Conflict of the Faculties, translation and introduction by, New York: Abaris Books. 1979.
[17]   Kant, Immanuel. The Conflict of the Faculties, translation and introduction by Mary Gregor, New York: Abaris Books. 1789/ 1979.
[18]   Paulsen, Friedrich. German education past and present. London: T. Fisher Unwin. 1908.
[19]   Jaspers, Karl. The Idea of the University, Beacon Hill, Boston: the Beacon Press. 1959.
[20]   Burch, Robert (‎1976). Jaspers Concept of the University-: available at:        https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ157227.pdf (accessed 31/10/2018).
[21]   Newman, John Henry. The Idea of the University, Notre Dame: Notre Dame University Press. 1852.
[22]   Lyotard, Jean-François. The Postmodern Condition A Report on Knowledge, Manchester: Manchester University Press. 1979.
[23]   Gibbons, Michael, et.al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, London: Sage, 1994.
[24]   Paya, Ali. Transdisciplinary Approach: A Critical Appraisal from an ‘Islamic Perspective, American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 2015, 32 (1) 2015, 23-48.
[25]   Nowotny, Helga; Peter Scott; Gibbons, Michael (2003). Introduction: Mode 2 Revisited: The New Production of Knowledge, Minerva, 41 (3):179-194.
[26]   Martín-Barbero, Samuel & Monk, Adrian (2018). The three models of higher education systems globally, Times Higher Education, 26 May 2018, available at: https://www.timeshighereducation.com/blog/three-models-higher-education-systems-globally (accessed 25/9/2018).
[27]   Merrick, Rethink the MBA: Why Business School Is Riskier Than You Think, Createspace Independent Pub. 2014.
[28]   Zanetti, Mariana. The MBA Bubble: Why Getting an MBA Degree Is a Bad Idea, Createspace Independent Pub. 2013.
[29]   Boyd, Emma (2014). Is an MBA worth the cost? Financial Times, 26 January 2014, www.ft.com/content/2313a2f8-7c81-11e3-b514-00144feabdc0 (accessed 4/11/ 2018)
[30]   Byrne, John. What A Harvard MBA Now Costs, Poets and Quants
https://poetsandquants.com/2017/08/11/what-a-harvard-mba-now-costs (accessed 4/11/2018).
[31]   University of Adelaide (2018). Rising to Global Challenges 2018/2019 Times Higher Education available at:  https://issuu.com/uniofadelaide/docs/times_higher_ education_issuu_11oct1 (accessed 4/11/2018).
[32]   Karimian, Hassan & Musavi-nia, Seyyed Mahdi. Agora and Socio-Cultural Relationships in Ancient Athens, Bagh-e Nazar, 2013, 10 (24), 13-26.
[33]   Najaf-zadeh, Mahdi. From the Simultaneous Emergence of the Public Space in Iran and the West to the Socio-Political Obstacles of its Development in Iran,” The Journal of Sociology, 2014, 15 (1), 115-192.
[34]   Addie, Jean-Paul (2017). Seven ways universities benefit society, https:// theconversation.com/seven-ways-universities-benefit-society-81072 (accessed 4/11/ 2018).
[35]   Cousins, Sophie (2018). India’s war on the sex selection drugs linked to stillbirths, The Guardian, Mon 12 Mar 2018, www.theguardian.com/global-development/ 2016/oct/27/india-war-sex-selection-drugs-linked-to-stillbirths-haryana-pregnant-women.
[36]   Madan, Kamlesh and Breuning, Martijn H. (2018). Skewed sex ratio in India, an overview of the present state of affairs, EIDON, nº 50 diciembre 2018, 50: 3-19 DOI: 10.13184/eidon.50.2018.3-19,          www.revistaeidon.es/index.php/revistaeidon/article/ download/71/46/ (accessed 4/11/2018).
[37]   Paya, Ali, Ebrahimabadi, Hossein & Arvin, Bahareh. A Critical Pathology of the Underdevelopment of Social and Human Sciences in Iran, Tehran: Institute for Cultural and Social Studies. 2015.