آثار فعالیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی در ایران (ازمنظر مسئولان مراکز آموزش عالی غیر دولتی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، گروه مدیریت فرهنگی و رسانه

2 استاد جامعه‌شناسی، علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به تحلیل آثار فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی پرداخته شده است. جامعه آماری شامل 355 نفر از دست‌اندرکاران این مؤسسه‌ها در سراسر کشور است که با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای، 201 نفر از آنان به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده‌اند. گردآوری داده‌ها با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش کمی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فعالیت این مراکز، آثار مختلفی را به همراه داشته است که از جمله می‌توان به گسترش آموزش عالی، کاهش تصدی‌گری و هزینه‌ دولت، کاستن از مهاجرت‌های داخلی و خارجی برای تحصیل، کمک در برچیده شدن سد کنکور، بومی‌سازی آموزش عالی در استان‌ها، ارتقای فرهنگ آموزش، ایجاد شغل و درآمد برای اعضای هیئت ‌علمی، کارکنان و مدرسان حق‌التدریس و ایجاد فرصتی برای بروز و ظهور اندیشه‌ها و قابلیت‌ها خارج از چارچوب دولتی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects and consequences of activityof non-governmental non-profit higher education institutions and universities activities

نویسندگان [English]

  • majid rezaeian 1
  • mohamad tavakol 2
1 Faculty Member Soore , Department of Cultural and Media Management
2 Professor, Sociology, Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper analyzes the impacts and consequences of the activities of universities and non-governmental, non-profit higher education institutions. The statistical population is 355 officials of these institutions across the country. Out of this population, 201 were selected as sample population by stratified sampling. Survey and questionnaires were employed to collect data and through quantitative method the data was analyzed.
Research findings suggest that the activities of these centers have had various consequences, including expanding higher education, decreasing government authority and spending, reducing internal and external migration for education, assisting in the dismantling of the university entrance examination (konkour), localizing higher education in the provinces, promoting culture of education, creating jobs and income for faculty, staff, and sessional lecturer, and creating opportunity to bring ideas and capabilities out of government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Nonprofit Higher Education Subsystem
  • Private Higher Education
  • University
[1]    Araghieh, A. The Typology of Interdisciplinary Approaches and Their Implications in Designing a Multicultural Curriculum in Higher Education (in Persian (journal of New Approaches in Educational Administration. 2014. Year 4, Issue 1, spring 92, Successive 13.
[2]    Mohsenpor Kebria, H & Fathi Vahjargah, K & Arefi, M & khorasani, A. Explaining the ground conditions for promoting curriculum culture in Iranian universities and higher education institutions. )In Persian(. Journal of New Approaches in Educational Administration. 2018. Year 8, Issue 4, winter96, Successive 32.
[3]    OECD. Funding Systems and Their Effects on Higher Education Systems: Country study-Austria, 2007. OECD.
[4]    Mohamedbhai, G .The changing landscape of private higher education. Retrieved from university world news. 2017.
[5]    Rezaeian, M, Tavako, M, & Naveebrahim, A. Challenges facing the non-profit non-governmental higher education institutions and universities )In Persian(. Iranian Higher Education, 2016, 8 (1): 72-91.
[6]    Tavakol, M & Nave ebrahim, A & Rezaeian, M. Implications and consequences of private sector participation in higher education (In Persian(. Sociological review. 2017. Article 12, Volume 24, Issue 2, winter and spring 2018: 593-627.
[7]    Jamshidi, L & Arasteh, H. Privatization of Higher Education, concepts, Models and Experiences (in Persian). Tehran: jahad daneshgahi. 2014.
[8]    Qajargar, M. Introduction to the Privatization of the Education System in Iran )In Persian (Tehran: Zohre. 2002.
[9]    Hashemian, F & Zandian, H & Aghamohammadi, J. Analysis of Private Sector Participation in Iranian Education System) In Persian (, Strategic and Macro Policies Quarterly, 2015. 3 (12).
[10]    Tasnimi, A., & Sajjaddi, M. Critiquing theoretical foundation of privatization in higher education centers )In Persian(. Journal of Research and Planning in Higher education.2001, 7 (2): 15-42.
[11]    Mehrkhan, A. & Ghamkhar, Q. Non-profit, non-governmental higher education institutes (Examining capabilities, challenges, and strategies)) in Persian(. Mashhad: Ahangeghalam. 2008.
[12]    Asadi, F. Challenges of Nonprofit Higher Education Institutions (in Persian). ]PhD thesis. National University of Tajikista. 2012.
[13]    Naderi, Q. Higher education plan provision conducted by a non-profit developmental workgroup, from 2010-2012. Iran’s Ministry of Science, Research and Technology, Office of Non-Governmental Higher Education.2012.
[14]    Amponsah, E & Onuoha, Luke. ]The Performance and Challenges of Private Universities in Ghana and Nigeria[. International Journal of Business and Social Science. 2013. Vol. 4 No. 5
[15]    Mohaddesi Kilvaei, H. Consequences of increasing commercialization of Iran’s higher education. )In Persian (Ketabmah Social Sciences, 2013, 69:94-95.
[16]    Ghoraishi khorasgani, M., Yamani, M., Zakersalehi, G. & Mehran, G. A Content Analysis of Articles in Privatization of Higher Education in Iran Scientific Journals (In Persian). Journal of Science & Technology Policy, 2017, 9 (3), 61-76.
[17]    Ghoraishi khorasgani, M., Yamani, M., Zakersalehi, G., & Mehran, G. Analysis of the Studies Conductedin Higher Education Privatization (in Persian). Journal of Science & Technology Policy. Spring 2016, 8 (1).
[18]    Wilkinson, R. & Yossof I. Public and Private Provision of Higher Education in Malaysia: A Comparative Analysis. Higher Education, 2005, 50, 361-386.
[19]    Crnkovic, B. & Pozega, z. Causes and models of privatization in higher education. Interdisciplinary Management Research. Fourth Symposium .Facully of Economis in Osijek. 2007: 124-134.
[20]    Wan, Ch. Public and private higher education institutions in Malaysia: Competing, complementary or crossbreeds as education providers. 2007, Retrieved from researchgate.
[21]    Mahmoud, A. A. Challenges Facing the Privatization of Higher Education in the Arab World. In Proceeding of the International Conference, Ahlia University, Kingdom of Bahrain, 3-4 June (pp. 15-20), 2008, London, Taylor & Francis Group.
[22]    Alam, Kh & Kumar Halder, U .The Emergence and Impact of Privatization of Higher Education. (2016). Retrieved from Indian Overview. www.researchgate.net
[23]    Fram Akplu, H. Achievements and challenges of private higher education. Boston International Higher Education Center Publications Center Boston. 2016, No 86.
[24]    Ritzer, G & Goodman, J.D. Theory of Modern Sociology.2012, Khalil Mirzai & Abbas Lotfi Zadeh.Tehran: jame shenasan.2012.
[25]    Ritzer, G, Contemporary Sociological theory.1988. Mohsen Solasi. Tehran: elmi.1995
[26]    Tavakol, M. When Everybody Gets a Doctorate Degree )In Persian(. Ettela'at New Year Special Edition Norouznameh, 15 Mar. 2015: 22-25.
[27]    Mehrali Zadeh, Y. Privatization in higher education )In Persian(. Government Management, 1994. Issues 26&27: 60-70.