نگاهی به رویکردهای ایجاد دانشگاه‌ ترازجهانی در ایران

نویسنده

استادیار مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

دانشگاه‌های تراز جهانی، مؤسسه‌های دانشگاهی‌اند که به ایجاد و گسترش دانش در طیف وسیعی از رشته‌ها و زمینه‌ها، ارائه آموزش عالی با کیفیت در تمام سطوح، پاسخگویی به تقاضاها و نیازهای ملی و کمک به افزایش منافع بین‌المللی اختصاص یافته‌اند. بنابراین، ارتقاء وضعیت دانشگاه‌ها و همچنین ارتقاء جایگاه آنها به عنوان هدف اصلی اغلب دانشگاه‌ها و مدیران دانشگاهی در راستای دستیابی به یک دانشگاه تراز جهانی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی رویکردهای ایجاد دانشگاه تراز جهانی در ایران بود. برای نیل به این مقصود، پژوهشگر از روش پژوهش اسنادی برای جمع‌آوری و بررسی اسناد و مدارک موجود در ارتباط با موضوع مورد بحث استفاده کرد. نتایج نشان داد که هر یک از کشورها با توجه به ویژگی‌های خود اقدام به انتخاب یکی از رویکردهای اساسی دستیابی به دانشگاه تراز جهانی یعنی (ایجاد، ادغام و ارتقا) کرده‌اند. به نظر نگارنده پژوهش حاضر، با مقایسه بین رویکردهای دستیابی به دانشگاه تراز جهانی و با در نظر گرفتن کمبود منابع مالی در کشورمان و همچنین وجود چند دانشگاه با بستر بین‌المللی در کشور، رویکرد ارتقای مؤسسه‌های آموزش عالی فعلی، رویکرد مناسبی در دستیابی به دانشگاه تراز جهانی در کشور ما محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at the Approaches to Establishing a World-Class University in Iran

نویسنده [English]

  • mohsen nazarzadeh zare
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

World-class universities are academic institutions which dedicated to creating and spreading knowledge in a range of disciplines and contexts, providing the higher education with quality at all levels, responding to national demands, and help to increasing the interests of international. Therefore, promoting status of universities and also, promoting rank of them is as a main goal for most of universities and administrators around the world to achieve a world-class university. The aim of the present study was to investigate the approaches to establishing a world class university in Iran, to achieve the aim, a documents analysis method for gathering and analyzing the documents and evidences about world class university was conducted. The results showed that each country for having a world class university must to consider their potentials for choosing one of the fundamental approaches (e.g. promotion, integration and build). According the point of view of present researcher and with comparison between approaches to achieve world class university also, considering lack of budget in our country as well as, existence a few universities with international context, promoting the current universities is an appropriate approach to achieve world class universities in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Class
  • World Class University
  • World Class University Approaches
[1]   Onguko M.K. [Charactrestics and Performance of World Class Organizations Listed in Nairobi Security Exchange]. [MA dissertation]. Nairobi: University of Nairobi; 2015.
[2]   Jacob W. J, Xiong W, Huiyuan Y. Professional development programmes at world-class universities. Palgrave Communications. 2015; 2: 1-27.
[3]   Oyuntsetseg L, Ganbat T, Pandey A. An alternative approach towards establishing the World-Class University in Mongolia, (2011 Julay 10). Available at:               http://www.unimis.edu.mn/buteel/File/Download?id=da4ef639-f88b-4bcf-ad75-3b4e7b307044World-class%20University.pdf
[4]   Altbach PH. The Costs and Benefits of World-Class Universities. AAUP Academe 90. (2004 April 10). Available at: http://bcct.unam.mx/adriana/bibliografia%20 parte%202/ALTBACH,%20P.pdf
[5]   Ghazi Nouri S, Nazarzadeh Zare M. [Upgrading the top 5 universities and research institutes of Iran to the World Class (Persian)]. Report of the justification for formulating policy plans of the Ministry of Science, Research and Technology; 2016.
[6]   Presidential Office of the Islamic Republic of Iran. [Fifth Iranian Development Plan Act (Persian)]. Tehran: Presidential organization; 2010.
[7]   Nazarzadeh Zare M, Pourkarimi J, Abili Kh, Zaker Salehi GH. The World-Class University as a Part of Higher Education New Paradigm (Persian). Rahyaft. 2015; 24, 57: 79-92.
[8]   Ghoorchian N, Ahmadi Rezaie H. Governance of World Class Universites; A Necessity or a Nees? (Persian). Journal of Management Futures Research. 2014; 25, 100: 23 -34.
[9]   Nazarzadeh Zare M, Pourkarimi J, Zaker Salehi GH. An Investigation of the Components of World-Class University in Iran: a Survey of Comprehensive Universities (Persian). Journal of Science & Technology Policy. 2016; 8, 3; 13-24.
[10]    Deema R, Mokb K.H, Lucas L. Transforming Higher Education in Who’s Image? Exploring the Concept of the ‘World-Class’ University in Europe and Asia. Higher Education Policy.2008; 21: 83–97.
[11]    Artyushina I, Troyan V. [Strategic Principles of Building World-Class Universities in the Russian Federation.In Jan Sadlak and Liu Nian Cai, The World-Class University as Part of a New Higher Education Paradigm: From Institutional Qualities to Systemic Excellence]. Shanghai: Jiao Tong University Press; 2009.
[12]    Nazarzadeh Zare M, Rabiee Monfared N, Mardani E. [The necessities and strategies of creating a world-class university; reflecting on the experiences of European and Asian countries (Persian)]. Paper presented at: The first conference on the future of Iran’s higher education: The Perspective of Internationalization of Universities and Its Challenges. 30-27 May 2016; Qazvin, Iran.
[13]    Mok K. H. The quest for world-class university status: implications for sustainable development of Asian universities. (15 April 2016). Available at: www.researchcghe.org/publications/working-paper/the-quest-for-world-class-university-status-implications-for-sustainable-development-of-asian-universities/
[14]    Marginson S. [Differnt roads to a shared goal: political and cultural variation in World-Class Universities. In Qi Wang, Y Cheng, & N.C Liu, Building World-Class Universities: Different Approaches to a Shared Goal (section1: Building World-Class Universities from a national/regional perspective]. Rotterdam: Sense publishers; 2012.
[15]    Shin J.C. [Institutionalization of Global Rankings and World-class University in Asia: National Policy Level and University Level]. Seoul: Seoul National University; 2012.
[16]    Salmi, J. [The Challenge of Establishing World-Class Universities].Washington: The World Bank; 2009.
[17]    Salmi J, Liu N.C. [Paths to a World-Class University In N.C Liu, Qi Wang & Y Cheng, Paths to a World-Class University: Lessons from Practices and Experiences]. Rotterdam: Sense Publishers; 2011.