جغرافیای اقتصادی و اهمیت شبکه‌های محلی دانش در خوشه‌های صنعتی؛ مورد مطالعه خوشه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی پیشرفت، تهران، ایران

2 استادیار علوم اقتصادی دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی پیشرفت، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر توجه روزافزونی به نقش شبکه‌های دانش در رشد اقتصادی مناطق شده است. باور عمومی بر این است که رشد منطقه‌ای تا حدود زیادی تابع ارزش خلق شده درون شبکه‌های محلی دانش توسط بازیگران متعدد (بنگاه‌های صنعتی، نهادهای دانشی و نهادهای دولتی) است. تعامل‌های میان این بازیگران در شبکه‌های محلی اتفاق می‌افتند. هدف از این مقاله درک بهتر شبکه‌های محلی دانش به عنوان عامل مهم رشد منطقه‌ای و بررسی نقش نهادهای دانشی منطقه در این شبکه‌هاست. در این تحقیق، برای ارائه شواهد تجربی از ویژگی‌های شبکه‌های محلی دانش و نقش دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای حمایتی در آنها، از مطالعه موردی با رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی و نیز به منظور جمع‌آوری داده‌های تجربی دست اول از روش پیمایش نوآوری و پیمایش شبکه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشانگر ساختار متفاوت شبکه‌های رصد و پایش، جابه‌جایی نیروی کار و همکاری‌ است. همچنین، نهادهای دانشی منطقه در هر یک از شبکه‌های‌ دانشی خوشه صنعتی از جایگاه متفاوتی برخوردارند. از میان تعاملات بنگاه‌ها با نهادهای دانشی بیشترین تعداد ارتباطات به تعامل با دانشگاه‌های منطقه تعلق دارد. همچنین، دانشگاه‌های محلی مهم‌ترین منبع جذب نیروی کار تحصیلکرده در منطقه محسوب می‌شوند. اما میزان همکاری‌ها میان بنگاه‌های صنعتی و نهادهای دانشی بسیار کم‌رنگ است. به طور کلی، بنگاه‌های دارای واحد رسمی تحقیق و توسعه در مقایسه با واحدهای فاقد واحد تحقیق و توسعه، در هر سه شبکه دانشی، حضور پررنگ‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Geography and Importance of Local Knowledge Networks in Industrial Clusters; the Case of Khuzestan Oil, Gas and Petrochemical Cluster

نویسندگان [English]

  • Safora Allahy 1
  • Saeed Shavvalpour 2
1 PhD Student in Science and Technology Policy, Department of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, PhD in Economics, Department of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, more attention has been paid to the role of knowledge networks in the economic growth of regions. It is widely believed that regional growth is largely dependent on the value created within local knowledge networks by multiple actors (firms, knowledge institutions, and public institutions). Interactions between these actors take place within local networks. The purpose of this study is to better understand local knowledge networks as an important determinant of regional growth and to investigate the role of knowledge institutions in these networks in a cluster. In this study, a case study with the social network analysis approach was adapted to provide empirical evidence of the characteristics of local knowledge networks and the role of universities, research centers, and support institutions. Innovation survey and network survey methods were used to collect primary data. The results of this research show the structural difference in monitoring, labor mobility, and collaboration networks, and also the different positions of knowledge institutions in each knowledge networks. Among the linkages of firms with knowledge institutions, the largest number of ties is related to interactions with universities in the region. Also, local universities are the most important source of recruitment of skilled personnel in the region. But the level of collaboration and monitoring between industrial firms and knowledge institutions is low. Firms with formal R&D units are more active in knowledge networks, overall.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic Geography
  • Local Knowledge Networks
  • Oil
  • Gas and Petrochemical Industrial Cluster
  • Social Network Analysis
[1]   Asheim and Gertler, The Geography of Innovation: Regional Innovation Systems, in The Oxford Handbook of Innovation, J.M. Fagerberg, David C.; Nelson, Richard R.; Editor., Oxford University Press. 2005.
[2]   Wolfe, D.A. and M. S. Gertler, Clusters from the Inside and Out: Local Dynamics and Global Linkages. Urban Studies. 2004. 41 (5-6): 1071-1093.
[3]   Owen-Smith, J. and W.W. Powell, Knowledge Networks as Channels and Conduits: The Effects of Spillovers in the Boston Biotechnology Community. Organization Science. 2004. 15 (1): 5-21.
[4]   Storper, M. The Regional World. NewYork.: The Guilford Press. 1997.
[5]   Salavisa, I., C. Sousa, and M. Fontes, Topologies of innovation networks in knowledge-intensive sectors: Sectoral differences in the access to knowledge and complementary assets through formal and informal ties. Technovation. 2012. 32 (6): 380-399.
[6]   Ter Wal, A.L. and R.A. Boschma, Applying social network analysis in economic geography: framing some key analytic issues. The Annals of Regional Science. 2009. 43 (3): 739-756.
[7]   Boschma, R. A. and A.L.J. Ter Wal, Knowledge Networks and Innovative Performance in an Industrial District: The Case of a Footwear District in the South of Italy. Industry & Innovation. 2007. 14 (2): 177-199.
[8]   Giuliani, E. and M. Bell, The micro-determinants of meso-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster. Research Policy. 2005. 34 (1): 47-68.
[9]   Morrison, A. Gatekeepers of Knowledgewithin Industrial Districts: Who They Are, How They Interact. Regional Studies. 2008. 42 (6): 817-835.
[10]    Martin, R. and J. O. Rypestøl, Linking content and technology: on the geography of innovation networks in the Bergen media cluster. Industry and Innovation. 2018. 25 (10): 966-989.
[11]    Boschma, R. Proximity and Innovation: A Critical Assessment. Regional Studies. 2005. 39 (1): 61-74.
[12]    Boggs, J.S. and N.M. Rantisi, The ‘relational turn’ in economic geography. Journal of Economic Geography. 2003. 3 (2): 109-116.
[13]    Grabher, G. and O. Ibert, Bad company? The ambiguity of personal knowledge networks. Journal of Economic Geography. 2005. 6 (3): 251-271.
[14]    Giuliani, E. The selective nature of knowledge networks in clusters: evidence from the wine industry. Journal of Economic Geography. 2007. 7 (2): 139-168.
[15]    Maskell, P. and A. Malmberg, Localised learning and industrial competitiveness. Cambridge Journal of Economics. 1999. 23 (2): 167-185.
[16]    Grillitsch, M. and M. Nilsson, Knowledge externalities and firm heterogeneity: Effects on high and low growth firms. Papers in Regional Science. 2017.
[17]    Martin, R. and J. Moodysson, Comparing knowledge bases: on the geography and organization of knowledge sourcing in the regional innovation system of Scania, Sweden. European Urban and Regional Studies. 2013. 20 (2):170-187.
[18]    Freeman, C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan. London: Pinter. 1987.
[19]    Lundvall, B.-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter. 1992.
[20]    Cooke, P. Regional Innovation Systems: Competitive Regulation in the New Europe. Geoforum. 1992. 23: 365-82.
[21]    Edquist, C. Systems of innovation approaches-their emergence and characteristics. Pinter, London. 1997.
[22]    Tödtling, F. and M. Trippl, One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy. 2005. 34 (8): 1203-1219.
[23]    Autio, E. Evaluation of RTD in regional systems of innovation. European Planning Studies. 1998. 6 (2): 131-140.
[24]    Marshall, A. Principles of Economics. London: MacMillan. 1920.
[25]    Krugman, Increasing Returns and Economic Geography. 1991.
[26]    Audretsch and Feldman, R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production. The American Economic Review. 1996. 86 (3): 630-640.
[27]    Giuliani, E. Networks of innovation. Elgar Online: via King's College, London. 2011.
[28]    [28] Krugman, P. Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy. 1991. 99 (3): 483-499.
[29]    Feldman, M. P. and R. Florida, The Geographic Sources of Innovation: Technological Infrastructure and Product Innovation in the United States. Annals of the Association of American Geographers. 1994. 84 (2): 210-229.
[30]    Tappeiner, G., C. Hauser, and J. Walde, Regional knowledge spillovers: Fact or artifact? Research Policy. 2008. 37 (5): 861-874.
[31]    Bathelt, H., A. Malmberg, and P. Maskell, Clusters and knowledge: local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. Progress in Human Geography. 2004. 28 (1): 31-56.
[32]    Andersson, M. and C. Karlsson, Knowledge in Regional Economic Growth—The Role of Knowledge Accessibility. Industry & Innovation. 2007. 14 (2): 129-149.
[33]    Bell, G.G. and A. Zaheer, Geography, Networks, and Knowledge Flow. Organization Science. 2007. 18 (6): 955-972.
[34]    Razavi, Naghade, and Adli, Can Knowledge Be Managed? Rahyaft. 1394.
[35]    Tödtling, F., P. Lehner, and A. Kaufmann, Do different types of innovation rely on specific kinds of knowledge interactions? Technovation. 2009. 29 (1): 59-71.
[36]    Kesidou, Caniëls, and Romijn, Local Knowledge Spillovers and Development: An Exploration of the Software Cluster in Uruguay. Industry and Innovation. 2009. 16 (2): 247-272.
[37]    Porter, M. E .Competition and Economic Development Local Clusters in a Global Economy. ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY. 2000. 14 (1): 15-34.
[38]    Li, W., R. Veliyath, and J. Tan, Network Characteristics and Firm Performance: An Examination of the Relationships in the Context of a Cluster. Journal of Small Business Management. 2013. 51 (1): 1-22.
[39]    Saxenian, Regional Advantage Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. 1994.
[40]    Maggioni, M. A., T.E. Uberti, and M. Nosvelli, Does intentional mean hierarchical? Knowledge flows and innovative performance of European regions. The Annals of Regional Science. 2014. 53 (2): 453-485.
[41]    Wasserman, S. and K. Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications (Vol. 8). (Cambridge University Press.( 1994.
[42]    Vicente, J., P. A. Balland, and O. Brossard, Getting into Networks and Clusters: Evidence from the Midi-Pyrenean Global Navigation Satellite Systems (GNSS) Collaboration Network. Regional Studies. 2011. 45 (8): 1059-1078.
[43]    Giuliani, E. and C. Pietrobelli, Social Network Analysis Methodologies for the Evaluation of Cluster Development Programs. (CIRCLE WP, Lund University). 2014.
[44]    Juhász, S. and B. Lengyel, Creation and persistence of ties in cluster knowledge networks. Journal of Economic Geography. 2017. 18 (6): 1203-1226.
[45]    Borgatti, S. P., M. G. Everett, and L.C. Freeman, Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. AnalyticTechnologies. Harvard, MA. 2002.
[46]    Krackhardt, D. and R.N. Stern, Informal Networks and Organizational Crises: An Experimental Simulation. Social Psychology Quarterly. 1988. 51 (2): 123-140.
[47]    Mohammadi, A. and Bigdello, upport Tools for Knowledge Base Companies Based in Science and Technology Parks - Case Study: Science and Technology Park of Middle East Technical University of Turkey. Rahyaft. 2012.
[48]    Mohammadhashemi, z., f. Zamani, and s. Allahy. The functions of intermediary organizations in innovation process: The case of science and Technology Parks, in ASIALICS & IRAMOT. 2017.