بازسازی معنایی تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه

نویسنده

استادیار، مدیریت آموزشی، گروه آینده پژوهشی. موزه ملی علوم و فناوری، تهران، ایران

چکیده


  پژوهش حاضر سعی داردبا رویکردی تفسیر گرایانه تجربه بازدیدکنندگان از جشنواره علم برای همه را بازسازی معنایی کند. در جهت رسیدن به این مهم ابتدا به معرفی جشنواره های علم، اهداف و کارکردهای آنها در جهان پرداخته شده است و سپس بخش های مختلف جشنواره علم برای همه در ایران معرفی شده است.
  رویکرد پژوهشی به کاربرده شده از نوع روش شناسی کیفی است و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه ای گذرا جمع آوری شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش نمونهگیری کیفی- نظری است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 30 نفر از بازدیدکنندگان جشنواره علم برای همه به عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجربیات آنها از بازدید از جشنواره مورد بررسی قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از تحلیل تماتیک (مضمون) استفاده شده است.
  نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها با بازدیدکنندگان و مشاهدات پژوهشگر منتهی به استخراج و طبقه بندی شش تم (مضمون) اصلی در باب تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره شده که این تم های اصلی عبارت بودند از 1) بازدیدکنندگان اتفاقی،2) استقبال و بازدید،3) لذت بخش،4) تازگی تجربه، 5) مشارکت و درگیری در سطح پایین،6) هواداران بالقوه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic reconstruction of visitors' experience of the Science Festival

نویسنده [English]

  • bakhtyar mahmoudpour
Assistant Professor, Educational Management, Future Research Group. National Museum of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Semantic reconstruction of visitors' experience of the Science Festival

BakhtyarMahmoudpour
Assistant Professor, Educational Management, Future Research Group. National Museum of Science and Technology, Tehran, Iran


Abstract:
Objective: The present study tries to reconstruct the experience of visitors to the Science Festival for everyone with an interpretive approach. initially ,Types of science festivals,, their goals and functions in the worldand then the different sections of the science festivalsin Iran.have been introduced
Method: The research approach is qualitative methodology and the ethnographic method has been used to perform research operations. The data were collected using a transient interview method. The sampling method used in this study is of the qualitative-theoretical sampling method and using the theoretical saturation index, 30 visitors of Alam Institute of Science were interviewed for all as a sample of the research community. Their experiences of visiting the festival were studied. "Thematic analysis" has been used to analyze the information and draw conclusions from the research findings.
Conclusion: The results of the analysis of the interviews with the visitors and the researcher's observations leading to the extraction and classification of 6 main themes about the visitors' experiences of the festival were as follows: 1) casual visitors 2) welcome and 3) 4) Recent experience 5) Low level participation and engagement 6) Potential fans
Keywords: science promotion, science festival for all, visitor experience, thematic analysis, scientific participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: science promotion
  • science festival for all
  • visitor experience
  • thematic analysis
  • scientific participation
[1]    Bernal, John Desmond. Science in History. 1954. [Hossein AsadpourPiranfar. Persian Trans]. 1 sted. Tehran: Amirkabir; 1977.
[2]    Cornelis, G. C. Is Popularization of Science Possible?In Paper Presentadoen el Twentieth World Congress of Philosophy.1998. Boston, Massachuetts, 10-15.
[3]    Raza, G. Introduction Mapping Public Understanding of Science. Science Technology & Society. 2009, 14 (2): 211-219.
[4]    Given, L, M. TheSAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. 2008. SAGE Publications.
[5]    Mohammadpur, Ahmad. [Qualitative research method counter method2: The practical stages and procedures in qualitative methodology (Persian)] 1vol. Tehran: Sociologists Publications. 2010.
[6]    Mohammadpur. Ahmad. [Qualitative research method counter method2: The practical stages and procedures in qualitative methodology (Persian)] 2 vol. Tehran: Sociologists Publications. 2011.
[7]    MCQuail, Denis. Audience analysis. 1997. [Mehdi Montazer Ghaem. Persian Trans]. Tehran: Center for Media Studies and Research: 2001.