بین‌المللی‌شدن آموزش عالی و آینده‌ ارزیابی علم و فنّاوری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه سیاست علمی و تحقیقات، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مطالعات آینده‌نگر، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

رقابت‌پذیری در علم، فناوری و نوآوری به اصلی جهان‌شمول تبدیل شده است؛ به شکلی که امروزه اثربخشی محلی مؤسسات آموزش عالی در چگونگی نقش‌آفرینی آنها در سپهر جهانی معنا پیدا کرده است. تلاش کشورهای مختلف برای پشتیبانی از حضور دانشگاه‌هایشان در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی یکی از مصادیق این مدعی است. مشارکت و تسهیم کشورها در منافع حاصل از انجام برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و نوآورانه مشترک و چندجانبه در دستیابی به وضعیت‌های مطلوب آینده نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده است. محدودیت منابع انسانی مستعد و باهوش از یک سو و نیز محدود بودن منابع مالی باعث شده کشورهای مختلف از طریق ایجاد بستر لازم از حیث بین‌فرهنگی و بین‌المللی زمینه‌های تعریف و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه‌های متفاوت علم، فناوری و نوآوری را ایجاد کنند به شکلی که شبکه‌ای از افراد حقیقی همچون پژوهشگران و دانشگاهیان و نیز افراد حقوقی همچون دانشگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی از سراسر جهان ایجاد شود و در این شبکه با به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و سرمایه‌های معنوی و نیز مادی بتوانند منافع بلند‌مدت خود را تأمین کنند.
هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که بین‌المللی‌شدن آموزش عالی چگونه می‌تواند به تحقق آیندة مطلوب ارزیابی علم و فناوری در ایران کمک کند؟
روش استفاده شده برای پاسخ به این پرسش مطالعات اسنادی با رویکرد آینده‌پژوهی بوده است به شکلی که روندهای مرتبط با تأثیر بین‌المللی‌شدن در شکلی‌دهی به نظام ارزیابی علم و فناوری تحلیل شده است.
یافتة اصلی به دست آمده در این مقاله آن است که بین‌المللی‌شدن آموزش عالی یکی از روندهای اصلی شکل‌دهنده به آیندة علم، فناوری، آموزش عالی و دانشگاه است و از این رو نظام ارزیابی علم و فناوری به طور اجتناب‌ناپذیری ناگزیر از لحاظ کردن این موضوع است در غیر اینصورت کیفیت رقابت‌پذیربودن مؤسسات علمی و فناورانه در آینده از میان خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internationalization of higher education and future of science and technology evaluation

نویسندگان [English]

  • Maryam Saniejlal 1
  • Mohamad Hoseini Moghadam 2
1 . Faculty Member of Science and Research Policy Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP), Tehran, Iran
2 Faculty Member of Foresight Department, Institute fore Social and Cultural Studies (ISCS), Tehran, Iran
چکیده [English]

Competitiveness in science, technology, and innovation has turned into a worldwide principle in a way that the effectiveness of local higher education institutes depends on their role in the global sphere. The national efforts in different countries to support their universities and position them in a better international ranking is clear proof for this state. The internationalization of higher education is one of the trends which is shaping the future of science, technology, and innovation transformation in the world. Countries increasingly are participating and sharing in the benefits of joint bilateral and multilateral research, education, innovation, and technology programs to achieve preferable future situations. The limitation of human capital and financial resources leaded different countries in different parts of the world to facilitate intercultural and international collaboration, define joint programs in science, technology, and innovation, and create networks of stakeholders from researchers and academicians to international non-governmental and governmental organizations. This process develops the international exchanges of researchers and scientists and then the sharing of knowledge and innovation in the long-term.
The main question in this paper is: how internationalization of higher education helps to achieve a preferable alternative future for the evaluation of science and technology in Iran? The method of this study is desk research and trend analysis based on the futures study's point of view. From this approach, alternative situations of science, technology, and innovation evaluation have been describing and prescribe.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitiveness
  • internationalization
  • futures studies
[1]    Ahwireng, Doreen."Internationalization of Higher Education: A Comparative Case Study of Two U.S. Universities".Ohio University. 2016.p21. Available at: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession
=ohiou1459330623&disposition=inline
[2]    Altbach, Philip G., and Hans de Wit. “Internationalization and Global Tension: Lessons From History.” Journal of Studies in International Education, vol. 19, no. 1, Feb. 2015, pp. 4–10, doi:10.1177/
1028315314564734
.
[3]    Bazargan, Abbas. Quality Assessment in Iranian Higher Education: From Thought to Action. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. 2018(in Persian).
[4]    Chan, Kim & Mauborgne, Renée. Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And Make The Competition Irrelevant. Boston, Mass: Harvard Business School Press, 2005.
[5]    Cunha-Melo, José. Effective indicators for science internationalization. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. (2015). 42. 20-25. 10.1590/0100-69912015S01007.
[6]    Delgado-Márquez BL, Hurtado-Torres NE, Bondar Y. Internationalization of Higher Education in University Institution Rankings: The Influence of National Culture. Journal of international education and leadership. 2012;2(1):n1.212-271
[7]    Dennis, Marguerite & Lynch, Richard. Is higher education ready for blue ocean strategies?. University World News. 28 August 2015. Available at: https://www.universityworldnews.com/post.php?story
=2015082513171120
[8]    Edler, Jakob & Flanagan, Kieron. Indicator needs for the internationalisation of science policies. Research Evaluation. (2011) 20. 7-17. Doi: 10.3152/095820211X12941371876148.
[9]    Hauptman Komotar M. Global university rankings and their impact on the internationalisation of higher education. Eur J Educ. 2019;00:1–12. https://doi.org/10.1111/ejed.12332
[10]   Hoseini Moghadam, Mohamad. Higher Education Hubs and Futures of Regional Development in Iran. Rahbord. Vol. 93 No. 28. Winter 2020. Available at(in Persian): http://rahbord.csr.ir/En-Article/
139808195004268
[11]   Islamic World Citation Database. National ranking system of Islamic world science citation database. 2018. Available at(in Persian): https://ur.isc.gov.ir/Content/Files/ISCRankingMethodology.fa.pdf
[12]   Johns Hopkins University. COVID-19 Data Center. Retrived information in Apri 5, 2020. Available at: https://coronavirus.jhu.edu
[13]   Kaycheng, Soh. Misleading university rankings: cause and cure for discrepancies between nominal and attained weights, Journal of Higher Education Policy and Management, (2013) 35:2, 206-214, DOI: 10.1080/1360080X.2013.775929
[14]   Knight, J. Updated Definition of Internationalization. International Higher Education, (2015). (33). https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7391
[15]   Marginson, Simon: van der Wende, Marijk (2007). “To Rank or To Be Ranked: The Impact of Global Rankings in Higher Education”. Journal of Studies in International Education, Vol. 11, No 3/4, pages 306–329.
[16]   Mesfin, Mahlet. It Takes a World to End a Pandemic: Scientific Cooperation Knows No Boundaries. March 21, 2020. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2020-03-21/it-takes-world-end-pandemic
[17]   Monitoring and Evaluation Center of the Ministry of Science, Research and Technology. Evaluation model of the country's research institutes. 2019. Available at(in Persian): https://nezarat.msrt.ir/file/download
/page/1562387458-.pdf
[18]   Namdarian, Leila, Nadia Kalantari, and Sirus Alidosti. Evaluation of science, technology and innovation: a review of indicators and organizations active in this field. Edited by Homa Arshadi. Tehran: Iran Institute of Information Science and Technology, Chapar.2017. pp23-30. (in Persian).
[19]   Nowruzi Chakoli, Abdolreza; Hassanzadeh, Mohammad and Noor Mohammadi, Hamza Ali. Measuring Science, Technology, and Innovation: International Concepts and Indicators. Tehran: Scientific Policy Research Center. 2009. Pp2 & 15. (in Persian).
[20]   OECD, Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, Paris, 2019, Available at: https://doi.org
/10.1787/trends_edu-2019-en
.
[21]   Paige, R. Michael. “Internationalization of Higher Education: Performance Assessment and Indicators.” (2005). Retrieved May 4, 2020.p108. Available at: http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/
journal/no5/08.pdf
[22]   Szulevicz, T., & Feilberg, C. What Has Happened to Quality? In J. Valsiner, A. Lutsenko, & A. Antoniouk (Eds.), Sustainable Futures for Higher Education: The Making of Knowledge Makers. (2018). (pp. 313-326). Springer. Cultural Psychology of Education, Vol. 7 https://doi.org/10.1007/978-3-319-96035-7_26
[23]   The Academic Ranking of World Universities (ARWU), About Academic Ranking of World Universities.2020. Available at:www.shanghairanking.com/aboutarwu.html
[24]   The Supreme Council of the Cultural Revolution. Science and Technology Evaluation Report in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Cultural and Scientific Monitoring and Evaluation Board of the Supreme Council of the Cultural Revolution. 2007. (in Persian).
[26]   UNESCO. Science Report: Towards 2030 . United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris: UNESCO Publishing, 2015. Available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:
/48223/pf0000235406
[27]   Wikipedia contributors. College and university rankings. Wikipedia, The Free Encyclopedia. May 2, 2020, 23:11 UTC. Available at: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=College_and_university_rankings&
oldid=954535662
. Accessed May 5, 2020.