تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی مراکز علم و فناوری

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش این است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی اسنادبالادستی حوزه علم و فناوری به تحلیل ماموریت‌ها، خروجی‌ها و اثرات فعالیت‌ها، مخاطبان و ذی‌نفعان و اصول و رویکردهای مراکز علم و فناوری بپردازد. واحد تحلیل شامل اسنادی از جمله سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند تحول دولت مردمی، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و شش سند دیگر بوده است. نتایج نشان داد که ماموریت‌های مراکز علم و فناوری در اسناد بالادستی شامل شبکه‌سازی ملی و بین‌المللی، سیاست‌پژوهی، پایش و آینده‌پژوهی در حوزه علم، فناوری و نوآوری؛ توسعه علوم بنیادین؛ رصد و تقویت حوزه پژوهش؛ توسعه گفتمان علم و فناوری و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی مسئله-محور می‌باشند. خروجی‌های مورد انتظار و اثرات فعالیت-های این مراکز مواردی از جمله ارتقای جایگاه علمی کشور؛ توسعه علم و فناوری‌های پیشرفته با سیاستگذاری و برنامه ویژه؛ توسعه دیپلماسی علم و فناوری؛ ترویج دستاوردهای علمی؛ تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی؛ ارتقای جایگاه اساتید و پژوهشگران علم، فناوری و نوآوری؛ توسعه علوم، تحقیقات و فناوری‌های نوین متناسب با نیازهای کشور و توسعه آزاداندیشی علمی بیان شده است. اصول و رویکردهای مورد تاکید در این اسناد توجه به متنوع سازی منابع مالی؛ ماموریت‌گرایی؛ تامین و ارتقای شایسته‌سالارانه‌ی منابع انسانی در حوزه پژوهش و فناوری؛ ارتقای آگاهی و تعهد اساتید به اخلاق و انقلاب در فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری؛ افزایش سطح سلامت و رفاه کارکنان و اعضای هیئت علمی؛ انضباط و شفافیت اداری و مالی؛ تمرکز بر انواع پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی و تشویق افزایش بروندادهای پژوهشی عنوان شده است. مخاطبان بالادستی، همتراز و خدمت‌گیرندگان مراکز علمی و فناوری، دانشگاه‌های ملی و بین‌المللی؛ بخش خصوصی؛ موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری؛ نخبه‌های علوم انسانی اسلامی؛ سیاستگذاران علم، فناوری و نوآوری؛ شورای عالی عتف؛ دستیاران پژوهشی؛ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت علوم؛ ریاست جمهوری؛ دستیاران پژوهشی و پژوهشگران؛ شخصیت‌های علمی و فرهنگی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ مراکز علمی-تحقیقاتی منطقه‌ای و بین‌المللی؛ اعضای هیئت علمی و محققان ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور؛ انجمن‌ها و قطب‌های علمی؛ بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و نخبگان سایر کشورها معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative content analysis of upstream documents of science and technology centers

نویسنده [English]

 • mojgan khoshnam
Faculty Member of Theory-Oriented STI Studies Department, National Research Institute for Science Policy (NRISP)
چکیده [English]

The aim of the research is to analyze the missions, outputs and effects of activities, audiences and beneficiaries and the principles and approaches of science and technology centers using the method of qualitative content analysis of upstream documents in the field of science and technology. The results showed that the missions of science and technology centers in the upstream documents include national and international networking, policy research, monitoring and future research in the field of science, technology and innovation; development of basic sciences; monitoring and strengthening the field of research; The development of science and technology discourse and the development of scientific and research activities are problem-oriented. The expected outputs and effects of the activities of these centers, including the promotion of the scientific status of the country; Development of advanced science and technologies with special policy and program; development of science and technology diplomacy; promoting scientific achievements; commercialization of research achievements; Improving the position of professors and researchers of science, technology and innovation; The development of science, research and new technologies in accordance with the needs of the country and the development of free scientific thinking have been expressed. The principles and approaches emphasized in these documents focus on the diversification of financial resources; mission orientation; Providing and promoting meritocracy of human resources in the field of research and technology; Promoting the awareness and commitment of professors to ethics and revolution in scientific, research and technological activities; Increasing the level of health and well-being of staff and faculty members; administrative and financial discipline and transparency; Focusing on all types of basic, developmental and applied researches and encouraging the increase of research outputs has been mentioned. Upstream audiences, peers and service recipients of science and technology centers, national and international universities; Private sector; educational, research and technological institutions; Islamic humanities elites; science, technology and innovation policy makers; Supreme Council of Atf; research assistants; Parliament; the Ministry of Science; President; research assistants and researchers; scientific and cultural figures; Supreme Council for Cultural Revolution; regional and international scientific-research centers; Faculty members and Iranian and non-Iranian researchers abroad; Scientific associations and poles; Domestic and foreign technology development and innovation enterprises and elites from other countries have been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content analysis of upstream documents
 • expected outputs
 • beneficiaries
 • assigned missions
 • science and technology centers
 • Document of Iranian Islamic model of progress.
 • Statement of the second step of the Islamic revolution.
 • General policies of science, technology and innovation.
 • Law on permanent orders of country development programs.
 • Law on objectives, duties and organizations of the Science Ministry.
 • Comprehensive scientific map of the country.
 • Document on the transformation of the people's government.
 • Detailed proposed program for holding the Ministry of Science, Research and Technology.
 • Policies and executive regulations governing the processing of higher education in the Islamic Republic of Iran.
 • The sixth five-year economic, social and cultural development plan of the Islamic Republic of Iran (1396-1400).
 • The law of adding some articles to the regulation of part of the financial regulations of the government (2).
 • Soltani, Iraj. Fundamentals of strategic planning of human resources. Isfahan: Arkane Danesh; 2014.
 • Monavarian, Abbas. Strategic planning process for governmental and non-profit organizations. Management and development process. 1990 Oct 10; 4 (3): 60-81.
 • Nasrollah pour Shirvani, Sayyed Daoud, Mutlaq, Mohammad esmail, Shariati, Mohammad, Haji Sayyed Azizi, Pari. The strategic planning of medical sciences universities of the country from theory to practice. Health Information Management. 2016 Feb 20; 12 (6): 6-770.
 • Qolizadeh, Masoumeh, Jannati, Ali, Asghari Jafarabadi, Mohammad, Hadyoun, Farshid, Salehi, Abdullah, Khosravi, Mohammad Farooq. Examining the knowledge and attitude of the managers of educational-therapeutic centers of Tabriz University of Medical Sciences in the field of strategic planning. New achievements in management and accounting sciences. 2014.
 • Mossadegh Rad, Bakhsh, Ahmad Fayaz, Amini, Fataneh. The challenges of developing a strategic plan in the country's welfare organization. Payavard Salamat. 2018 Jan 1; 11 (5).
 • Amerion, Ahmad, Shahabinejad. Examining the obstacles to the implementation of the strategic planning from the point of view of managers of hospitals in Kerman. Hospital magazine. 2015; 14 (4): 95-102
 • Yousefi, Alireza, Kavossi, Heydari, Siavoshi. Obstacles to the implementation of the strategic planning from the point of view of the managers of medical educational hospitals of Shiraz University of Medical Sciences, 2015. Sadra Journal of Medical Sciences. 2017 Mar 21; 5 (2): 87-98.
 • Mosadeq Rad, ebn Shahidi, Amin, Abdul Mohammadi. The effect of strategic planning on job satisfaction of hospital employees: a case study. Journal of health-oriented research. 2017 Sep 10; 3 (2): 99-114.
 • Iman, Mohammad Taghi. Paradigmatic foundations of quantitative and qualitative research methods in human sciences. Qom: Hoza and University Research Institute; 2009.
 • Sadouqi, Majid. Qualitative research in psychology and behavioral sciences. Tehran: Hasti Nama; 2007.
 • Iman, Mohammad Taghi, Noshadi, Mahmoudreza. Qualitative content analysis. Research. 2011. 3 (2): 15-41.
 • Sadagati Fard, Majid. Sociology. Tehran: Arasbaran; 2012.