درنگی بر بن‌سازه‌های اشتهارِ دانشگاه‌های پرآوازۀ جهانی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استاد مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

چکیده

یکی از آمال سیاستگذاران آموزش عالی کشور، هماوردی دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های بنام جهان است و این موضوع طی دو دهۀ گذشته با توجه به انتشار سیاهه‌‌های مختلف از رتبه‌های دانشگاه‌های جهان پررنگ‌تر شده‌است. بازنمود این موضوع در اسناد سیاستی کشور و بازگویی آن در دولت‌های مختلف، گاه به‌عنوان «طرح اقتصاد مقاومتی پنج-دویست» و گاه به عنوان «مرجعیت علمی» همه نشان از علاقۀ وافر برنامه‌ریزان آموزش عالی به موضوع ارتقای جایگاه دانشگاه‌های کشور در میان دانشگاه‌های پرآوازۀ جهانی دارد.
به رغم این امل، در عرصۀ عمل، به دلیل عدم‌شناخت خصیصه‌های ذاتی و ویژگی‌های بن‌سازه‌ای این دانشگاه‌ها، توفیق چندانی حاصل نشده‌است و اگر در سال‌های گذشته دانشگاه‌های کشور ترکیه و دانشگاه‌های کشورهای جنوب شرقی آسیا، جزء رقبای دانشگاه‌های ایرانی محسوب می‌شدند اکنون دانشگا‌های نوپدید عربی در کشورهای جنوب خلیج فارس با طراحی مسیر ارتقای خود، گوی سبقت را از دانشگاه‌های ایرانی ربوده‌اند.
آنچه توجه به این موضوع و تأمل بر ابعاد آن را مضاعف می‌کند قرارگرفتن کشور در آستانۀ برنامۀ هفتم و لزوم برنامه‌ریزی متوازن برای رشد و اعتلای دانشگاه‌های کشور است. به همین دلیل در این مقاله با بررسی اسنادی، ویژگی‌های بن‌سازه‌ای وعملکردی دو ردۀ از دانشگاه‌های برتر جهان (دانشگاه‌های پیشرو) و دانشگاه‌های برتر منطقۀ آسیا (دانشگاه‌های تندرو) مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است تا از این رهگذر دلایل اشتهارآنها در عرصۀ بین‌المللی بازشناخته شود. این خصیصه‌ها می‌‌تواند دلالت‌های مناسب سیاستی را برای ارتقای جایگاه دانشگاه‌های برتر کشور به دست دهد که این موضوع در بخش پایانی مقاله بیان شده‌است. این گزاره‌ها می‌تواند سیاست‌های اصلی توسعۀ دانشگاه‌های برتر کشور را در برنامۀ هفتم توسعه مشخص کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reputation Structures of World-renowned Universities

نویسنده [English]

  • gholamali montazer
Prof. of Information Technology, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

One of the hopes of most country's higher education policymakers is to compete against world-renowned universities, and this issue has become more prominent in the past two decades due to the publicising of the various lists of the world's universities' ranking. The representation of this issue in the national development documents and its retelling in different governments, sometimes as a "resilience economy plan" and sometimes as "scientific diplomacy", all show the great interest of policymakers in the issue of improving the status of universities.
Despite this hope, due to the lack of knowledge of the inherent and structural characteristics of these universities, not much success has been achieved. In the past years, the universities of Turkey and the universities of Southeast Asian countries were considered to be among the competitors of Iranian universities, but nowadays the newly emerging Arab universities in the south Persian Gulf countries have stolen the lead from Iranian universities by designing their promotion path.
For this reason, in this article, evaluating the data and documents, the structural and functional characteristics of two categories of world-class universities (Pioneer universities) and the top universities in Asia (Fast-following universities) are examined and analyzed due to their important input indicators. These indicators are the number of students and faculty members; infrastructural indexes (budget and information resources) and output indicators (number of articles, international scientific relations, and inventions) and finally examining the relationship between these all indicators together. The status of these universities and their infrastructures are analyzed as the most important foundations of their reputation among the world's universities.
These characteristics can provide appropriate policy implications for improving the status of the country's top universities, which is stated in the final part of the article. These propositions can determine the main development policies of the country's top universities in the 7th National Development Plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pioneer universities
  • Fast-following universities
  • infra-structure
  • world-renowned universities
  • Iran
Harvard University. (2023). About the Harvard library. Harvard Library. Retrieved October, 2, 2023, from https://library.harvard.edu/visit-about/about-harvard-library
Harvard University. (2023). Fact book: Enrollment. Office of Institutional Research & Analytics. Retrieved October, 2, 2023, from https://oira.harvard.edu/factbook/fact-book-enrollment/
Harvard University. (2023). Fact book: Faculty & staff. Office of Institutional Research & Analytics. Retrieved October, 2, 2023, from https://oira.harvard.edu/factbook/fact-book-faculty-staff/
Harvard University. (2023). Financial overview; from the vice president for finance and the treasurer. Retrieved October, 2, 2023, from https://finance.harvard.edu/files/fad/files/fy22_financial_overview.pdf
Johns Hopkins University. (2023). Faculty PDF/ Table 1: Fall 2021 all faculty. Retrieved October, 2, 2023, from https://oir.jhu.edu/wp-content/uploads/Faculty.pdf
Johns Hopkins University. (2023). Financial report 2022. Retrieved October, 2, 2023, from https://finance.jhu.edu/reports_guides/financial_reports/AnnualReport2022.pdf
Johns Hopkins University. (2023). Graduate students at a glance. Office of Institutional Research and Analytics. Retrieved October, 2, 2023, from https://oir.jhu.edu/graduate-students-at-a-glance/
Johns Hopkins University. (2023). Libraries. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.jhu.edu/research/libraries/
Johns Hopkins University. (2023). Undergraduates at a glance. Office of Institutional Research and Analytics. Retrieved October, 2, 2023, from https://oir.jhu.edu/undergraduates-at-a-glance/
King Abdullah University of Science and Technology. (2023). Key Stats. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.kaust.edu.sa/en/about/key-stats
King Abdullah University of Science and Technology. (2023). An overall view of our collections and subscriptions, facilities, and services. Library Facts and Figures. Retrieved October, 2, 2023, from https://library.kaust.edu.sa/about/facts-and-figures
King Saud University. (2023). Budget 2023. Retrieved October, 2, 2023, from https://budget.ksu.edu.sa/ar/Budget2023/BudgetInstructionsandForms/Notification
King Saud University. (2023). Library. Retrieved October, 2, 2023, from https://library.ksu.edu.sa/ar/node/1980
King Saud University. (2023). About King Saud University. QS top universities profile. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.topuniversities.com/universities/king-saud-university
Massachusetts Institute of Technology. (2023). Enrollment statistics. Retrieved October, 2, 2023, from https://facts.mit.edu/enrollment-statistics/
Massachusetts Institute of Technology. (2023). Factbook: Employees/faculty. Retrieved October, 2, 2023, from https://facts.mit.edu/employees/faculty/
Massachusetts Institute of Technology. (2023). Operating financials. Retrieved October, 2, 2023, from https://facts.mit.edu/operating-financials/
National University of Singapore. (2023). Annual report 2023. Retrieved October, 2, 2023, from https://nus.edu.sg/docs/default-source/annual-report/nus-annual-report-2023.pdf
University of Oxford. (2023). Finance and funding. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.ox.ac.uk/about/organisation/finance-and-funding
University of Oxford. (2023). Full version of facts and figures. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.ox.ac.uk/about/facts-and-figures/full-version-facts-and-figures
University of Oxford. (2023). Libraries. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.ox.ac.uk/research/support-researchers/information-and-data-services/libraries
Peking University. (2023). Message from the president. About. Retrieved October, 2, 2023, from https://english.pku.edu.cn/about.html
Peking University. (2023). library news. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.lib.pku.edu.cn/portal/en/news/0000002069
Stanford University. (2023). Research libraries. Retrieved October, 2, 2023, from https://facts.stanford.edu/research/libraries/
Stanford University. (2023). Stanford facts 2023. Retrieved October, 2, 2023, from https://facts.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/20/2023/02/2023_Stanford_Facts.pdf
Stanford University. (2023). Stanford facts PDF. Stanford University today. Retrieved October, 2, 2023, from https://facts.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/20/2023/02/2023_Stanford_Facts.pdf
Statista. (2023). Planned financial budget of leading universities in China for 2023. Education & Science. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.statista.com/statistics/1098877/china-financial-budget-of-leading-universities/
Tel Aviv University. (2023). QS top universities profile. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.topuniversities.com/universities/tel-aviv-university
Tsinghua University. (2023). Facts and figures. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.tsinghua.edu.cn/en/About/Facts_and_Figures.htm
Tsinghua University Library. (2023). Library data. Retrieved October, 2, 2023, from https://lib.tsinghua.edu.cn/en/Tsinghua_Library_Data.htm
United States Patent and Trademark Office. (2023). Patent assignment search. Retrieved October, 2, 2023, from https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search/resultFilter?advSearchFilter
University of Cambridge. (2023). Annual reports and financial statements 2021-22. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.cam.ac.uk/system/files/university_of_cambridge_group_annual_reports_financial_statements_2021-22.pdf
University of Cambridge. (2023). Facts and figures dashboard. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.information-hub.admin.cam.ac.uk/university-profile/facts-figures/facts-figures-dashboard
University of Cambridge. (2023). Student numbers summary. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.information-hub.admin.cam.ac.uk/university-profile/student-numbers/student-numbers-summary
ZoomInfo. (2023). King Abdullah University of Science and Technology profile. Retrieved October, 2, 2023, from https://www.zoominfo.com/c/king-abdullah-university-of-science-and-technology/346744059