تحلیل لایه‌ای موانع نیل به مرجعیت علمی در سطوح فردی، سازمانی و موضوعی در علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت‌های آمیزشی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم

3 دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری در آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان. کرمان، ایران.

10.22034/rahyaft.2023.11428.1437

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تحلیل لایه‌ایی موانع موجود در راه دستیابی به مرجعیت علمی در سطوح مختلف فردی، سازمانی و موضوعی در علوم پزشکی می‌باشد.
روش‌کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است که داده‌های آن از تلفیق یافته‌های مرور مطالعات مرتبط، مصاحبه با خبرگان و داده‌های جلسات بحث گروهی، بدست آمده‌اند. با استفاده از استراتژی جستجوی مدون، مطالعات مرتبط با موانع نیل به مرجعیت علمی در ایران در بانک‌های اطلاعاتی مانند SID، PubMed و اسکوپوس بازیابی شدند و سپس محتوای آنها در کنار محتوای مصاحبه‌ها و جلسات بحث گروهی، به روش تحلیل چارچوبی با استفاده از چارچوب تحلیل لایه‌ای علت‌ها (CLA) تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه موانع مرجعیت علمی را به صورت لایه‌ایی و در چهار سطح مورد بررسی قرار داد. در سطح مشهود (لیتانی)، موضوعاتی مشهود و ایراداتی مانند کمبود امکانات و نیروی انسانی که در نگاه اول به چشم می‌آید بررسی شدند، در سطح ساختاری، ایرادات و اشکالاتی که در ساختارهای سخت (تشکیلات) و یا ساختارهای نرم (قوانین و مقرارت) وجود دارد مانند اشکال در شایسته‌سالاری و یا اشکالات دست و پاگیر قوانین و مقررات بررسی شدند. در سطح فرهنگی، اشکالات و ایرادات زیربنایی که به صورت مخفی در تک‌تک افراد جامعه وجود دارد و باعث بروز اشکالات در لایه‌های بالاتر می‌شود مورد بررسی قرار گرفت از جمله ضعیف بودن روحیه کار جمعی، اعتقاد ناکافی به اصول مدیریت مشارکتی و قانون‌‏گریزی و نهایت در سطح چهارم باورها و ارزش‌های زیربنایی، اشکالات اساسی و بسیار مخفی مانند خودکوچک‌بینی و نگاه به بیرون داشتن و باور به برتریت فرد بر جمع که منجر به بروز ایرادات و اشکالات فرهنگی در سطوح بالاتر می‌شود بررسی شد.
نتیجه‌گیری: شناسایی موانع موجود بر سر راه مرجعیت علمی نقش بسزایی در تدوین یک نقشه راه جامع در این راستا خواهد داشت. لذا اصلاح ارزشها و باورهای نهادینه شده در سطح جامعه و دانشگاهها باعث تغییر دیدگاههای فرهنگی و تغییر نگرش افراد و برداشتن گامهای موثری به سمت مرجعیت علمی در کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Layered analysis of obstacles to achieve scientific authority at individual, organizational and subject levels in medical sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Haghdoost 1
  • samira emadi 2
  • Somayeh Noori Hekmat 3
1 Professor of Epidemiology, HIV/STI Surveillance Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2 PhD student of Health Services Management, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3 Associate Professor of Health Services Management, Management and Leadership in Medical Education Research Center, Kerman University of Medical Sciences. Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to investigate the layered analysis of obstacles in the way of achieving scientific authority at different individual, organizational and subject levels in medical sciences.

Methodology: The present study is a qualitative study of the content analysis type, the data of which is obtained from the integration of the findings of the review of related studies, interviews with experts, and data from group discussion sessions. Using a coded search strategy, studies related to the obstacles to achieving scientific authority in Iran were retrieved in databases such as SID, PubMed, and Scopus, And then their content, along with the content of interviews and group discussion sessions, were analyzed by framework analysis using the cause layered analysis (CLA) framework.

Findings: The findings of this study examined the barriers of scientific authority in layers and at four levels. At the obvious level (litany), obvious issues and defects such as the lack of facilities and manpower that are visible at first glance were examined, at the structural level, defects and problems that are found in hard structures (organizations) or soft structures (laws and regulations) There are problems such as meritocracy or cumbersome rules and regulations. At the cultural level, the underlying problems and defects that exist secretly in every member of the society and cause problems at higher levels were investigated, including the weak spirit of collective work, insufficient belief in the principles of cooperative management, and lawlessness. And finally, at the fourth level of underlying beliefs and values, basic and very hidden problems such as self-conceit and looking outside, and believing in the superiority of the individual over the collective, which lead to the emergence of cultural defects and problems at higher levels, were examined.

Conclusion: Identifying the existing obstacles on the way of scientific authority will play a significant role in developing a comprehensive road map in this direction. Therefore, reforming institutionalized values and beliefs at the level of society and universities will change cultural views and change people's attitudes and take effective steps towards scientific authority in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: scientific authority
  • Universities
  • scientific development
  • elites
  • Higher Education
  • Scientific excellence
  • Layered analysis of causes
Azadi Ahmadabadi, G. (2023). Evaluation of the position of scientific leadership of the Islamic Republic of Iran among the regional countries based on 2010 to 2020 data. Academic Librarianship and Information Research, 57 (1), 79-100. (Persian)
Azadi Ahmadabadi, Gh., (2022). Extraction and prioritization of strategies for achieving scientific leadership in Iran with an Interpretive Structural Modeling Approach. Journal Strategic Studies of Public Policy, 11 (41), 240-65. (Persian)
Bagheri, M., Salimi, GH., Mohammadi,m., Tayibi Khorrami, M., (2016). An analysis of the structural and behavioral factors affecting the promotion of science production culture in the country's universities; Case study Shiraz University. Iranian Journal of Management in The Islamic University, 4 (2), 181-206. (Persian)
Dehnavieh, R., Haghdoost, A. A., Noorihekmat, S., Bamir, M., Masoud, A., Poursheikhali, A., & Cheshmyazdan, M. R. (2018). Evaluation of the trend of qualitative and quantitative growth of scientific products in prioritized health fields during 2010-2017 based on scientometric indicators. Iranian Journal of Epidemiology, 14 (Special Issue), 93-102.
Farmer, T., Robinson, K., Elliott, S. J., & Eyles, J. (2006). Developing and implementing a triangulation protocol for qualitative health research. Qualitative Health Research, 16 (3), 377-94. (Persian)
Fayaz, I., & Afshar Kohan, Z., (2011). Passing on the cultural foundations of the realization of scientific authority. In Proceedings of the National Conference on Education in Iran 1404. Tehran: Science, Technology and Industry Policy Research Institute. (Persian)
Hafezi, R., Mirza Rasouli, F., & Aminlou, M. (2022). An Essay on Scientific Authority from the Perspective of a Selected Pre-eminent Iranian Scientist. Journal of Science and Technology Policy, 15 (3), 29-40. (Persian) DOI: 10.22034/JSTP.2022.13956
Haghdoos, A., Dashti Rahmat Abadi, M., Yazdani, SH., Hoseini Abrdeh, M., & Dehnavieh, R., (2020). From superior talent to becoming a reference: New conceptualization in the context of academic support. Journal of Teb & Tazkiyeh, 28 (4), 1-12. (Persian)
Haghdoost, A., Noori Hekmat, S., Dehnavieh, R., & Poursheikhali, A., (2018). A practical look at the concept of scientific authority. Journal of Culture and Health Promotion of Academy of Medical Sciences, 3 (1), 16-23. (Persian)
Hassanzade, M. (2023). Multilayer model of scientific authority. Sciences and Techniques of Information Management, 9 (2), 443-51. (Persian)
Hoseini Moghadam, M., Bashiri, H., (2018). Causal layered analysis of high-skilled diaspora: A case study of Iran. Iranian Engineering Education Quarterly, 21 (82), 111-38. (Persian)
Inayatullah, S. (1998). Causal layered analysis: Poststructuralism as a method. Futures, 30 (8), 815-29. DOI: 10.1016/S0016-3287(98)00086-X
Khorsand, S., Janalizadeh Choobbasti, H., & Razeghi, N. (2022). Scientific freedom in the academic environment: Challenges, strategies, and consequences. Strategic Research on Social Problems in Iran, 11 (1), 1-32. (Persian) DOI: 10.22108/SRSPI.2022.132471.1773
Koushazadeh, F., Akbari, A., Maghool, A., Jabari Jabbari, M., & Ali Koushazadeh, A., (2019). Identifying classification and prioritization of the factors affecting the university's academic authority. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13 (47), 133-52. (Persian)
Masoud, Z., & Saee, A., (2016Future studies with an emphasis on civil society in Iran layered analysis of causes CLA. Political Science Quarterly, 13 (40), 195-225. (Persian)
Mehrolhassani, M. H., Emami, M., & Pourhosseini, S. S. (2019). Analysis of science authority and activism realization using the causal layered analysis framework in Iran. Iranian Journal of Epidemiology, 14, 114-21. (Persian)
Mohagheghi, M. M., Golshani, M., Marandi, A., Sajadi, S. J., Haghdoost, A. A., & Shahedi Bagh Khandan, M. (2019). The Current status of science, technology, and health innovation of IR Iran. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 24-42. (Persian)
Nikpeyma.N., Abed Saeedi. Zh., Azargashb, E., & Alavi Majd. H. (2013). Framework approach: a method for analysis of qualitative data. Payesh, 13 (1), 41-50. (Persian) DOI: 20.1001.1.16807626.1392.13.1.5.7
Peykari, N., Akbari,H., Emami-Razavi,H., Larijani,B., & Haghdoost, A., (2021). Effective medical education internationalization. Journal of Teb and Tazkiyeh, 30 (1), 15-22. (Persian)
Pour Reza, R. (2011). The mission of education is gaining scientific authority from the perspective of the comprehensive scientific map of the country [Paper presentation]. In Proceedings of the first national conference on education in Iran 1404. Tehran: Science, Technology and Industry Policy Research Institute. Tehran, Iran. (Persian)
Rahbar, F., & Husseinzade, H. (2015). Determining the relation between the Islamic Republic of Iran’s scientific and technological authority and power in the world and its national security and power based on the foundations of the Islamic Revolution. Quarterly of the Scientific Association of the Islamic Revolution of Iran, 13 (44), 167-88. (Persian) DOI: 20.1001.1.20085834.1395.13.44.8.8
Shahabadi, A., & Jamebozorgi, A. (2013). Investigating the effect of brain drain on the ability to produce innovation in vision region selected countries. Science and Technology Policy Letters, 3 (2), 59-70. (Persian)
Vahid, M., & Saffar, M. (2016). Foundations of Comparative Study of Cultural Policy Based on the Concept of System of References. Iranian Journal of Public Policy, 2 (2), 9-27. (Persian)
Vaseghi, B. M., Javanali, A. M., & Khandan, A. (2021). Identifying and prioritizing the obstacles to achieving scientific marjaiyat in Humanities and Social Science (Case study of Imam Sadiq University). Strategic Management Thought (Management Thought), 15 (1), 29-72. (Persian)
Yazdani Sh. Poladi. A, & Ardam. A. (2019). Strategic areas of knowledge and health technology in the Islamic Republic of Iran. Tehran: Nasr National Strategic Research Center for Medical Education. (Persian)
Yazdani, SH., (2019). First book: Scientific authority, concepts, vocabulary and definition. Tehran: National Center for Strategic Research in Medical Education. (Persian)