نقش رواداری در مرجعیت علمی، تمدن‌سازی و ظهور نخبگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناودانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/rahyaft.2024.11535.1470

چکیده

پیشگامی در علم و فناوری یکی از محورهای تمدن‌سازی اسلامی است که در مفهوم مرجعیت علمی بازتاب یافته است. تحلیل روند ظهور نخبگان ایرانی از ظهور اسلام تا انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که جنگ‌ها، ویرانی‌ها و حتی دیکتاتوری‌های سیاسی، نتوانسته‌اند سد مهمی در برابر بروز استعدادهای درخشان بین ملت ایران باشند و اختناق فکری، مانع اصلی ظهور فرهیختگان در قرن‌های اخیر بوده است. درنتیجه در مقاله حاضر ابتدا رد پای مفهوم رواداری در آیات قرآن و روایات پیگیری شده است. سپس نگرش سید جمال‌الدین اسدآبادی، امام خمینی، شهید صدر، محی‌الدین ابن‌عربی، مولانا جلال‌الدین بلخی، عزیزالدین نسفی و محمود شبستری در این خصوص مطرح گردیده است. در ادامه ضمن مرور تاریخچه رواداری در ایران و جهان اسلام (هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان پیش از اسلام و امویان، عباسیان، آل بویه، سلجوقیان، مغولان و امپراتوری عثمانی پس از اسلام)، نقش رواداری در مرجعیت علمی تشریح شده است. بر این اساس رواداری ریشه در باور به جامعیت رحمانیت خداوند، تفسیرپذیری شریعت، تعدد مسیرهای وصول به حقیقت و ارتباط نسبی کلیه عقاید با حقیقت دارد. در این راستا رواداری با حمایت از اندیشه‌های نو و بدیع بدون هرگونه تعصب مذهبی، تبیین پیوند اسلام و علم و نگاه متعالی اسلام به دانش، بازآفرینی رابطه عقل و دین و تسهیل ارائه تفاسیر نوین و پویا از اسلام به تناسب مسائل زمان، زمینه‌ساز بازگشت به قرآن و اسلام اصیل می‌گردد. در سیر تاریخی نیز علی‌رغم رواداری هنجاری در دوره پیش از اسلام، نگرش‌های تکفیری در قرن‌‌های اول رواج یافت. با آغاز حکومت شیعی آل بویه، ترویج رواداری زمینه‌ساز شکوفایی فرهنگی و تمدنی اسلام شد؛ هرچند این روند در حکومت‌های غزنویان و سلجوقیان ادامه نیافت و افول تمدن اسلامی را به همراه داشت. در قرن هفتم نیز علی‌رغم حمله مغولان و پایان رنسانس اسلامی، اتخاذ سیاست رواداری توسط ایشان، از خاموشی کامل چراغ علم در ایران جلوگیری نمود. درنهایت رواداری حکام عثمانی مبتنی بر اسلام صوفیانه، زمینه‌ساز فتح قلمروی بیزانس و تداوم این امپراتوری به مدت هفت قرن گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Tolerance in Scientific AuthorityCivilization, and the Emergence of Elites

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fatemi 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • Javad Amani 3
1 Ph.D. in Science and Technology Policy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 PhD Student of Science and Technology Policy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abdi, A. (2021). Limiting the theory of Islamic refusal in religious tolerance and legal pluralism in order to achieve sustainable peace. Judgment, 21 (106), 85-109. (Persian)
Aflaki Arefi, S. A. (1984). Manaqeb Al-Arefin: Corrections, margins and annotations: Tahsin Yazchi. (T. Sobhani, Persian Trans.). Tehran: Donyaye Ketab. (Persian)
Alikhani, S., Eslami, R., & Niavarani, S. (2021). An essay on the relationship between law and tolerating minorities in the international documents and the IRI constitution. Jornal of Eslamic Human Rights, 10 (3), 33-61. (Persian)
Amiri, M., Karimi, M., & Khodami, A. (2020). A sociological explanation of the relation between religiosity patterns and demographic variables with social tolerance (Case study: Ethnicities living in Kazerun City). Journal of Islam and Social Studies, 8 (31), 183-221. (Persian) DOI: 10.22081/JISS.2021.58067.1663
Azadi, G. (2022). Extraction and prioritization of strategies for achieving scientific leadership in Iran with an interpretive structural modeling approach. Strategic Studies of public policy, 11 (41), 240-265. (Persian)
Bagheri Moghaddam, N., Azadi, G., & Khorarsani, M. (2022). Presenting a conceptual model for the realization of scientific leadership in Iran's Higher Education System. Rahyaft, 32 (4), 53-64. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11451.1449
Barani, M. R., & Dehghani, M. (2014). Comparative analysis of religious moderation of Buyid and Seljuq governors in political and state affairs. Quarterly Research Journal of Islamic History, 1 (13), 7-26. (Persian). DOI: 20.1001.1.22519726.1393.1.13.1.5
Barzegar, P., Mahdinejhad Noori, M., Fateh Rad, M., & Zahedi, M. M. (2021). Architecture of science, technology and innovation of the Islamic Republic of Iran in order to achieve scientific authority in Horizon 1440. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 5 (19), 7-38. (Persian). DOI: 20.1001.1.74672588.1400.5.19.1.7
Bastenegar, M., & Hassani, A. (2018). Tolerance; A spiritual strategy or a strategic spirituality in development of creative tourism. Bagh-e Nazar Journal, 15 (60), 37-50. (Persian) DOI: 10.22034/BAGH.2018.62764
Ben-David, J. (1970). The rise and decline of France as a scientific centre. Minerva, 8, 160-179. DOI: 10.1007/BF01553210
Bohrani, A., & Foroutani, Z. (2022). The concept and drivers of scientific authority in the civilizational discourse of Imam Khamenei. Rahyaft, 32 (3), 3-20. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11393.1413
Dehghani, M., & Barani, M. R. (2013). The role of tolerance in the growth of Islamic culture and civilization in the 4th Century of Hegira. Religious Research, 1 (1), 69-82. (Persian)
Dehghani, M., & Barani, M. R. (2018). The position of tolerance in Islamic civilization-making from Sayyid Jamāl al-Dīn Asadābādīs view. Journal of Imamiyyah Studies, 3 (6), 99-122. (Persian)
Fallahzadeh, A. (2021). Fatalism and tolerance; two belief networks in time of development of Othmani government (716-804 After Hijrah). History of Islam, 20 (80), 139-172. (Persian) DOI: 10.22081/HIQ.2020.68786
Farazkish, M., & Nasri, S. (2022). Analysis of the realization of the quantitative goals of research and technology in the sixth five-year program of economic, social and cultural development. Strategic Studies of public policy, 12 (44), 214-236. (Persian) DOI: 10.22034/SSPP.2022.556409.3237
Farazkish, M., Azadi Ahmadabadi, G., & Abdi, S. (2022). Conceptual model of "Scientific Leadrship" from the Supreme Leader Ayatollah Khamenei’s viewpoint. Strategic Management Thought, 16 (3), 1-28. (Persian) DOI: 10.30497/smt.2023.243030.3382
Fartash, K., & Azizi, A. (2022). Presenting a framework of indicators for monitoring and evaluating scientific authority in humanities (With an emphasis on educational, scientific publication, and promotion authority). Rahyaft, 32 (4), 85-100. (Persian). DOI: 10.22034/rahyaft.2023.11388.1407
Fartash, K., & Ghorbani, A. (2022). Proposing a policy mix for enhancing socio-economic effectiveness and applicability of humanities to achieve scientific authority. Rahyaft, 32 (3), 33-54. (Persian) DOI: 0.11421.2023.RAHYAFT/22034.1
Gazni, A. (2022). The influence of international scientific collabortaion on the citation impact of Iranian universities and ways to enhance it. Rahyaft, 32 (3), 73-90. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11408.1423
Ghafourifar, M., & Hosseyni, A. R. (2019). Discourse components based on freethinking in Raḍavī's debates; An ideal strategy for pathology of the challenges, and obstacles to the realization of freethinking seats. Journal of Razavi Culture, 7 (26), 157-190. (Persian)
Ghazinoori, S. S. (2022a). Iran in the place of Scientific Authority. Rahyaft, 32 (4), 1-2. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2022.14013
Ghazinoori, S. S. (2022b). Scientific authority. Rahyaft, 32 (3), 1-2. (Persian)
Ghazinoory, S., & Safari, H. (2022). Two competing views on the concept of scientific authority: Explanation and evaluation. Rahyaft, 32 (3), 21-32. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11424.1432
Ghazinoory, S., Aliahmadi, A., Namdarzangeneh, S., & Ghodsypour, S. H. (2007). Using AHP and LP for choosing the best alternatives based the gap analysis. Applied Mathematics and computation, 184 (2), 316-321. DOI:10.1016/j.amc.2006.05.178
Ghorbankhani, M., & Salehi, K. (2021). A phenomenological approach to the study of obstacles of creation of knowledge in humanities based on the perception and lived experience of the university elites and scholars. Rahbord Farhang, 13 (52), 75-110. (Persian) DOI: 10.22034/jsfc.2021.126583
Golpour, S., & Eslami, R. (2013). Tolerance in International Human Rights Law. Public Law Researsh, 15 (40), 71-113. (Persian)
Goodarzi, G., & Roudi, K. (2012). Interpretation of scientific authority for educational institutions by applying grounded theory. Science & Technology, 4 (2), 75-90. (Persian). DOI: 20.1001.1.20080840.1390.4.2.7.6
Hafezi, R., MirzaRasouli, F. & Aminlou, M. (2022). An essay on scientific authority: From the perspective of a selected pre-eminent Iranian scientist. Journal of Science & Technology Policy, 15 (3), 29-40. (Persian) DOI: 10.22034/jstp.2022.13956
Haq Dost, A. A., Nouri Hekmat, S., Dehnoye, R., & Porshikh Ali, A. (2019). A practical look at the concept of scientific authority. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 16-23. (Persian)
Hassanzadeh, M. (2023). Multilayer model of scientific authority. Sciences and Techniques of Information Management, 9 (2), 443-451. (Persian) DOI: 10.22091/STIM.2023.2521
Ibn Abi al-Hadid Mu'tazili, A. H. (1983). Description of Nahj al-Balagha (M. A. Ebrahim, Persian Tran.). Qom: Publications of Ayatollah Marashi Najafi. (Persian)
Jalilian, S., Jorfi, M., & Sanjaripoor, R. (2012). Sasanian and Jews in conflict and coexistence. Journal of Historical Researches, 5 (9), 7-22. (Persian) https://www.magiran.com/paper/1219596/sasanian-and-jews-in-conflict-and-coexistence?lang=en
Khatami, S. J., Khatami, S. S., & Khatami, S. M. (2021). Investigating free thinking chairs in some of the most important universities in the world and its impact on social health according to Quranic principles. Journal of Islamic Studies in Health, 4 (18), 25-36. (Persian)
Koleini, Sh. (1945). Alkafi (A. A. Ghaffari, M. Akhoondi, Eds.). Tehran: House of Islamic Books. Available from: https://lib.eshia.ir/11005/0/2 (Persian)
Madadi, K., & Khairandish, A. R. (2020). The Development of public spaces in Shiraz in the first half of the 7th Century and its role in civil solidarity. Historical Sciences Studies, 12 (3), 89-106. (Persian) DOI: 10.22059/jhss.2020.277810.473092
Mahmoudi, M., Khakpour, H., Goli, M., & Nouri, E. (2016). The ethics of debates and moral debates in Razavi's life and the way of using it in free-thinking seats. Journal of Bio-Scientific Research Ethics, 5 (15), 163-194
Majlesi. (1983). Bahar Al-Anwar. Al-Wafa Beirut Foundation. (Persian)
Mazaheri, J., Fayyaz, I. D., Rasoulipour, R., & Salahshoori, A. (2023). Analysis of the social idea of Imam Musa Sadr and its implications for explaining the nature of social education. Scientific Journal of Islamic Education, 31 (60), 278-312. (Persian) DOI: 20.1001.1.22516972.1402.31.3.10.0
Mohammadi, R., Khazaeili, M. B. (2019). Jamiat Akhavan al-Safa and the idea of Islamic tolerance. Journal of Historical Researches of Iran and Islam, 13 (25), 125-134. (Persian) DOI: 10.22111/jhr.2019.4966
Muvahedi Saveji, M. H. (2008). Tolerance and acceptance in Quran and traditions. Researches of Quran and Hadith Sciences, 5 (2), 126-156. (Persian) DOI: 10.22051/TQH.2008.3414
Nasafi, A. (2000). Bayan al-Tanzil (S. A. A. Mir Bagheri Fard, Ed.). Tehran: Cultural Works and Mahakher. (Persian)
Nazarzadeh Zare, M., & Mohammadi, Sh. (2020). Recruiting graduates of insider at university: Challenge or Opportunity? Journal of Science & Technology Policy, 12 (1), 91-104. (Persian) DOI: 20.1001.1.20080840.1399.13.1.7.7
Nazarzadeh, M. (2020). Academic Inbreeding as a challengeable approach in recruiting faculty members. Rahyaft, 30 (2), 51-61. (Persian) DOI: 10.22034/rahyaft.2020.13807
Nouri, H. (1895). Mustadrak al-Wasail and Mustanbat al-Masal. Qom: Al-Bayt Foundation. (Persian)
Omidi, J. (2021). Tolerance and its reflection in Shafi'i culture. Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, 4 (2), 114-88. (Persian) DOI: 10.34785/j023.2021.004
Qavamabadi, M. Gh., Mortazavinejad, N., Norouzi, S., Javadi, M., Nani, S., & Abdul Hosseinzadeh, M. (2015). The model of scientific authority in the Islamic Republic of Iran based on the statements of the Supreme Leader. Basij Strategic Studies, 68 (18), 30-5. (Persian)
Rahbar, F., & Hossein Zadeh, H. (2016). Illustrating the relation of power, scientific authority and technology of the Islamic Republic of Iran in the world with power and national security based on the principles of the Islamic Republic. Journal of Islamic Revolution Studies, 13 (44), 167-188. (Persian)
Rahbar, F., & Hossein Zadeh, H. (2017). The impact of the acquisition of scientific authority in security and national sovereignty. National Security, 6 (22), 95-118. (Persian)
Rahimi, G. (2022). Operational mechanisms in the realization of scientific authority (Approach of using historical evidence during the flourishing period of Islamic Civilization). Rahyaft, 32 (4), 3-18. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11447.1444
Ranjbar, M. (2017). Historical Investigation on the Role and Jurisprudential Authority of the Imams. Shia Pajoohi, 3 (9), 29-50. (Persian)
Razavi, H., & Razavi, R. (2019). The concept of scientific authority of Imams. Theological Research Quarterly, 8 (30), 7-24. (Persian)
Sadabadi, A. A., Rahimi Rad, Z., & Fartash, K. (2020a). Recognizing the components of scientific referent in the Islamic Republic of Iran., 10 (35), 87-115. (Persian) DOI: 10.22084/rjir.2020.21909.3091
Sadabadi, A. A., Rahimi, R. Z., & Fartash, K. (2020b). Application of social innovation to increase social participation to achieve scientific referent. Management in The Islamic University, 9 (1), 141-164. (Persian)
Sadr, M. (2014). The path of Imam al-Sayyid Musa al-Sadr. Beirut: Darbilal Latabaeh and Al-Nashar. (Persian)
Safdari Ranjbar, M. (2022). Conceptualization of technological authority from technological catch-up perspective; Indicators, requirements and policy solutions. Rahyaft, 32 (4), 65-84. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11388.1407
Shabestari, M. (2003). Gulshan Raz (M. Hamasian, Ed.). Kerman: Cultural services. (Persian)
Sharifani, M., & Ma’refat, M. (2023). A research on the strengths of the ideas and functions of Mysticism and Sufism. Islamic Mysticism, 20 (77), 99-118. (Persian) DOI: 10.2234/erfan.2023.706038
Siahkuhian, H. (2022). Contraction and expansion of “Religious Tolerance” discourse in Islamic Sufism (up to the Eighth Century). Mystical Literature, 14 (30), 129-160. (Persian). DOI: 20.1001.1.20089384.1401.14.30.4.3
Taban, M., Yasini, A., Shiri, A., & Mohammadi, I. (2016). Designing and explaining process model of scientific authority in Iran’s higher education mixed approach. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 3 (6), 20-40. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11388.1407
Tabatabaei, F. (2017). Role of tolerance in sublimation of human and society (Individual ad social wayfaring), with special reference to Imam Khomeini’s mystical thought and political behavior. Pajouheshnameh Matin, 18 (73), 109-125. (Persian) DOI: 20.1001.1.24236462.1395.18.73.6.9
Taheri, G. (2022). Rumi's principles of Religious Tolerance. Mysticism research in literature, 1 (1), 258-286.‎ (Persian) DOI: 10.22054/msil.2022.65914.1030
Taheriniya, A. B., & NamdariPejman, M. (2022). Realization of scientific authority in the context of Nth generation of universities. Rahyaft, 32 (3), 91-100. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11413.1434
Zamani Mahjoub, H., Madadi, S. N., & Geramian Dehdasht, A. (2016). Obstacles to holding free thinking chairs in higher education institutions. Journal of Islamic Social Studies, 22 (109), 131-150. (Persian)
Zeynali, H., & Hekmat, N. (2023). Pluralism and tolerance in Ibn Arabi’s thought with emphasis on Al-Futuhat al-Makkiyya. Shinakht, 15 (2), 99-117. (Persian). DOI: 10.48308/kj.2023.229812.1140
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tolerance
  • scientific authority
  • civilization
  • Islamic civilization
  • elites
Abdi, A. (2021). Limiting the theory of Islamic refusal in religious tolerance and legal pluralism in order to achieve sustainable peace. Judgment, 21 (106), 85-109. (Persian)
Aflaki Arefi, S. A. (1984). Manaqeb Al-Arefin: Corrections, margins and annotations: Tahsin Yazchi. (T. Sobhani, Persian Trans.). Tehran: Donyaye Ketab. (Persian)
Alikhani, S., Eslami, R., & Niavarani, S. (2021). An essay on the relationship between law and tolerating minorities in the international documents and the IRI constitution. Jornal of Eslamic Human Rights, 10 (3), 33-61. (Persian)
Amiri, M., Karimi, M., & Khodami, A. (2020). A sociological explanation of the relation between religiosity patterns and demographic variables with social tolerance (Case study: Ethnicities living in Kazerun City). Journal of Islam and Social Studies, 8 (31), 183-221. (Persian) DOI: 10.22081/JISS.2021.58067.1663
Azadi, G. (2022). Extraction and prioritization of strategies for achieving scientific leadership in Iran with an interpretive structural modeling approach. Strategic Studies of public policy, 11 (41), 240-265. (Persian)
Bagheri Moghaddam, N., Azadi, G., & Khorarsani, M. (2022). Presenting a conceptual model for the realization of scientific leadership in Iran's Higher Education System. Rahyaft, 32 (4), 53-64. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11451.1449
Barani, M. R., & Dehghani, M. (2014). Comparative analysis of religious moderation of Buyid and Seljuq governors in political and state affairs. Quarterly Research Journal of Islamic History, 1 (13), 7-26. (Persian). DOI: 20.1001.1.22519726.1393.1.13.1.5
Barzegar, P., Mahdinejhad Noori, M., Fateh Rad, M., & Zahedi, M. M. (2021). Architecture of science, technology and innovation of the Islamic Republic of Iran in order to achieve scientific authority in Horizon 1440. Interdisciplinary Studies on Strategic Knowledge, 5 (19), 7-38. (Persian). DOI: 20.1001.1.74672588.1400.5.19.1.7
Bastenegar, M., & Hassani, A. (2018). Tolerance; A spiritual strategy or a strategic spirituality in development of creative tourism. Bagh-e Nazar Journal, 15 (60), 37-50. (Persian) DOI: 10.22034/BAGH.2018.62764
Ben-David, J. (1970). The rise and decline of France as a scientific centre. Minerva, 8, 160-179. DOI: 10.1007/BF01553210
Bohrani, A., & Foroutani, Z. (2022). The concept and drivers of scientific authority in the civilizational discourse of Imam Khamenei. Rahyaft, 32 (3), 3-20. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11393.1413
Dehghani, M., & Barani, M. R. (2013). The role of tolerance in the growth of Islamic culture and civilization in the 4th Century of Hegira. Religious Research, 1 (1), 69-82. (Persian)
Dehghani, M., & Barani, M. R. (2018). The position of tolerance in Islamic civilization-making from Sayyid Jamāl al-Dīn Asadābādīs view. Journal of Imamiyyah Studies, 3 (6), 99-122. (Persian)
Fallahzadeh, A. (2021). Fatalism and tolerance; two belief networks in time of development of Othmani government (716-804 After Hijrah). History of Islam, 20 (80), 139-172. (Persian) DOI: 10.22081/HIQ.2020.68786
Farazkish, M., & Nasri, S. (2022). Analysis of the realization of the quantitative goals of research and technology in the sixth five-year program of economic, social and cultural development. Strategic Studies of public policy, 12 (44), 214-236. (Persian) DOI: 10.22034/SSPP.2022.556409.3237
Farazkish, M., Azadi Ahmadabadi, G., & Abdi, S. (2022). Conceptual model of "Scientific Leadrship" from the Supreme Leader Ayatollah Khamenei’s viewpoint. Strategic Management Thought, 16 (3), 1-28. (Persian) DOI: 10.30497/smt.2023.243030.3382
Fartash, K., & Azizi, A. (2022). Presenting a framework of indicators for monitoring and evaluating scientific authority in humanities (With an emphasis on educational, scientific publication, and promotion authority). Rahyaft, 32 (4), 85-100. (Persian). DOI: 10.22034/rahyaft.2023.11388.1407
Fartash, K., & Ghorbani, A. (2022). Proposing a policy mix for enhancing socio-economic effectiveness and applicability of humanities to achieve scientific authority. Rahyaft, 32 (3), 33-54. (Persian) DOI: 0.11421.2023.RAHYAFT/22034.1
Gazni, A. (2022). The influence of international scientific collabortaion on the citation impact of Iranian universities and ways to enhance it. Rahyaft, 32 (3), 73-90. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11408.1423
Ghafourifar, M., & Hosseyni, A. R. (2019). Discourse components based on freethinking in Raḍavī's debates; An ideal strategy for pathology of the challenges, and obstacles to the realization of freethinking seats. Journal of Razavi Culture, 7 (26), 157-190. (Persian)
Ghazinoori, S. S. (2022a). Iran in the place of Scientific Authority. Rahyaft, 32 (4), 1-2. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2022.14013
Ghazinoori, S. S. (2022b). Scientific authority. Rahyaft, 32 (3), 1-2. (Persian)
Ghazinoory, S., & Safari, H. (2022). Two competing views on the concept of scientific authority: Explanation and evaluation. Rahyaft, 32 (3), 21-32. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11424.1432
Ghazinoory, S., Aliahmadi, A., Namdarzangeneh, S., & Ghodsypour, S. H. (2007). Using AHP and LP for choosing the best alternatives based the gap analysis. Applied Mathematics and computation, 184 (2), 316-321. DOI:10.1016/j.amc.2006.05.178
Ghorbankhani, M., & Salehi, K. (2021). A phenomenological approach to the study of obstacles of creation of knowledge in humanities based on the perception and lived experience of the university elites and scholars. Rahbord Farhang, 13 (52), 75-110. (Persian) DOI: 10.22034/jsfc.2021.126583
Golpour, S., & Eslami, R. (2013). Tolerance in International Human Rights Law. Public Law Researsh, 15 (40), 71-113. (Persian)
Goodarzi, G., & Roudi, K. (2012). Interpretation of scientific authority for educational institutions by applying grounded theory. Science & Technology, 4 (2), 75-90. (Persian). DOI: 20.1001.1.20080840.1390.4.2.7.6
Hafezi, R., MirzaRasouli, F. & Aminlou, M. (2022). An essay on scientific authority: From the perspective of a selected pre-eminent Iranian scientist. Journal of Science & Technology Policy, 15 (3), 29-40. (Persian) DOI: 10.22034/jstp.2022.13956
Haq Dost, A. A., Nouri Hekmat, S., Dehnoye, R., & Porshikh Ali, A. (2019). A practical look at the concept of scientific authority. Iranian Journal of Culture and Health Promotion, 3 (1), 16-23. (Persian)
Hassanzadeh, M. (2023). Multilayer model of scientific authority. Sciences and Techniques of Information Management, 9 (2), 443-451. (Persian) DOI: 10.22091/STIM.2023.2521
Ibn Abi al-Hadid Mu'tazili, A. H. (1983). Description of Nahj al-Balagha (M. A. Ebrahim, Persian Tran.). Qom: Publications of Ayatollah Marashi Najafi. (Persian)
Jalilian, S., Jorfi, M., & Sanjaripoor, R. (2012). Sasanian and Jews in conflict and coexistence. Journal of Historical Researches, 5 (9), 7-22. (Persian) https://www.magiran.com/paper/1219596/sasanian-and-jews-in-conflict-and-coexistence?lang=en
Khatami, S. J., Khatami, S. S., & Khatami, S. M. (2021). Investigating free thinking chairs in some of the most important universities in the world and its impact on social health according to Quranic principles. Journal of Islamic Studies in Health, 4 (18), 25-36. (Persian)
Koleini, Sh. (1945). Alkafi (A. A. Ghaffari, M. Akhoondi, Eds.). Tehran: House of Islamic Books. Available from: https://lib.eshia.ir/11005/0/2 (Persian)
Madadi, K., & Khairandish, A. R. (2020). The Development of public spaces in Shiraz in the first half of the 7th Century and its role in civil solidarity. Historical Sciences Studies, 12 (3), 89-106. (Persian) DOI: 10.22059/jhss.2020.277810.473092
Mahmoudi, M., Khakpour, H., Goli, M., & Nouri, E. (2016). The ethics of debates and moral debates in Razavi's life and the way of using it in free-thinking seats. Journal of Bio-Scientific Research Ethics, 5 (15), 163-194
Majlesi. (1983). Bahar Al-Anwar. Al-Wafa Beirut Foundation. (Persian)
Mazaheri, J., Fayyaz, I. D., Rasoulipour, R., & Salahshoori, A. (2023). Analysis of the social idea of Imam Musa Sadr and its implications for explaining the nature of social education. Scientific Journal of Islamic Education, 31 (60), 278-312. (Persian) DOI: 20.1001.1.22516972.1402.31.3.10.0
Mohammadi, R., Khazaeili, M. B. (2019). Jamiat Akhavan al-Safa and the idea of Islamic tolerance. Journal of Historical Researches of Iran and Islam, 13 (25), 125-134. (Persian) DOI: 10.22111/jhr.2019.4966
Muvahedi Saveji, M. H. (2008). Tolerance and acceptance in Quran and traditions. Researches of Quran and Hadith Sciences, 5 (2), 126-156. (Persian) DOI: 10.22051/TQH.2008.3414
Nasafi, A. (2000). Bayan al-Tanzil (S. A. A. Mir Bagheri Fard, Ed.). Tehran: Cultural Works and Mahakher. (Persian)
Nazarzadeh Zare, M., & Mohammadi, Sh. (2020). Recruiting graduates of insider at university: Challenge or Opportunity? Journal of Science & Technology Policy, 12 (1), 91-104. (Persian) DOI: 20.1001.1.20080840.1399.13.1.7.7
Nazarzadeh, M. (2020). Academic Inbreeding as a challengeable approach in recruiting faculty members. Rahyaft, 30 (2), 51-61. (Persian) DOI: 10.22034/rahyaft.2020.13807
Nouri, H. (1895). Mustadrak al-Wasail and Mustanbat al-Masal. Qom: Al-Bayt Foundation. (Persian)
Omidi, J. (2021). Tolerance and its reflection in Shafi'i culture. Comparative Studies on the Schools of Jurisprudence and its Principles, 4 (2), 114-88. (Persian) DOI: 10.34785/j023.2021.004
Qavamabadi, M. Gh., Mortazavinejad, N., Norouzi, S., Javadi, M., Nani, S., & Abdul Hosseinzadeh, M. (2015). The model of scientific authority in the Islamic Republic of Iran based on the statements of the Supreme Leader. Basij Strategic Studies, 68 (18), 30-5. (Persian)
Rahbar, F., & Hossein Zadeh, H. (2016). Illustrating the relation of power, scientific authority and technology of the Islamic Republic of Iran in the world with power and national security based on the principles of the Islamic Republic. Journal of Islamic Revolution Studies, 13 (44), 167-188. (Persian)
Rahbar, F., & Hossein Zadeh, H. (2017). The impact of the acquisition of scientific authority in security and national sovereignty. National Security, 6 (22), 95-118. (Persian)
Rahimi, G. (2022). Operational mechanisms in the realization of scientific authority (Approach of using historical evidence during the flourishing period of Islamic Civilization). Rahyaft, 32 (4), 3-18. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11447.1444
Ranjbar, M. (2017). Historical Investigation on the Role and Jurisprudential Authority of the Imams. Shia Pajoohi, 3 (9), 29-50. (Persian)
Razavi, H., & Razavi, R. (2019). The concept of scientific authority of Imams. Theological Research Quarterly, 8 (30), 7-24. (Persian)
Sadabadi, A. A., Rahimi Rad, Z., & Fartash, K. (2020a). Recognizing the components of scientific referent in the Islamic Republic of Iran., 10 (35), 87-115. (Persian) DOI: 10.22084/rjir.2020.21909.3091
Sadabadi, A. A., Rahimi, R. Z., & Fartash, K. (2020b). Application of social innovation to increase social participation to achieve scientific referent. Management in The Islamic University, 9 (1), 141-164. (Persian)
Sadr, M. (2014). The path of Imam al-Sayyid Musa al-Sadr. Beirut: Darbilal Latabaeh and Al-Nashar. (Persian)
Safdari Ranjbar, M. (2022). Conceptualization of technological authority from technological catch-up perspective; Indicators, requirements and policy solutions. Rahyaft, 32 (4), 65-84. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11388.1407
Shabestari, M. (2003). Gulshan Raz (M. Hamasian, Ed.). Kerman: Cultural services. (Persian)
Sharifani, M., & Ma’refat, M. (2023). A research on the strengths of the ideas and functions of Mysticism and Sufism. Islamic Mysticism, 20 (77), 99-118. (Persian) DOI: 10.2234/erfan.2023.706038
Siahkuhian, H. (2022). Contraction and expansion of “Religious Tolerance” discourse in Islamic Sufism (up to the Eighth Century). Mystical Literature, 14 (30), 129-160. (Persian). DOI: 20.1001.1.20089384.1401.14.30.4.3
Taban, M., Yasini, A., Shiri, A., & Mohammadi, I. (2016). Designing and explaining process model of scientific authority in Iran’s higher education mixed approach. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 3 (6), 20-40. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11388.1407
Tabatabaei, F. (2017). Role of tolerance in sublimation of human and society (Individual ad social wayfaring), with special reference to Imam Khomeini’s mystical thought and political behavior. Pajouheshnameh Matin, 18 (73), 109-125. (Persian) DOI: 20.1001.1.24236462.1395.18.73.6.9
Taheri, G. (2022). Rumi's principles of Religious Tolerance. Mysticism research in literature, 1 (1), 258-286.‎ (Persian) DOI: 10.22054/msil.2022.65914.1030
Taheriniya, A. B., & NamdariPejman, M. (2022). Realization of scientific authority in the context of Nth generation of universities. Rahyaft, 32 (3), 91-100. (Persian) DOI: 10.22034/RAHYAFT.2023.11413.1434
Zamani Mahjoub, H., Madadi, S. N., & Geramian Dehdasht, A. (2016). Obstacles to holding free thinking chairs in higher education institutions. Journal of Islamic Social Studies, 22 (109), 131-150. (Persian)
Zeynali, H., & Hekmat, N. (2023). Pluralism and tolerance in Ibn Arabi’s thought with emphasis on Al-Futuhat al-Makkiyya. Shinakht, 15 (2), 99-117. (Persian). DOI: 10.48308/kj.2023.229812.1140