اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید سروش قاضی نوری

مدیریت تولید و عملیات دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

infonrisp.ac.ir
0000-0001-6356-0257

h-index: 11  

سردبیر

غلامعلی منتظر

مهندسی فناوری اطلاعات استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

www.modares.ac.ir/~montazer
montazermodares.ac.ir

h-index: 24  

اعضای هیات تحریریه

حمید رضا آراسته

مدیریت و نظارت درآموزش عالی استاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

arastehhryahoo.com

h-index: 18  

آریا الستی

طراحی جامدات استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

aalastyyahoo.com

h-index: 37  

علی پایا

فلسفه علم استاد، کالج اسلامی لندن، وابسته به دانشگاه میدلکسس؛ موسسه مطالعات تمدنی مسلمانان لندن، انگلیس.

alipayahotmail.com

محمد توکل

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mtavakolut.ac.ir

محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه دانشیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

drmrhosseiniyahoo.com

هادی خانیکی

ارتباطات استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

hadi.khanikigmail.com

h-index: 6  

محمدعلی زلفی گل

شیمی استاد، دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.

zolfibasu.ac.ir

h-index: 70  

ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

edpes60hotmail.com

h-index: 9  

فریده عصاره

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

osareh.fgmail.com

h-index: 13  

مقصود فراستخواه

برنامه ریزی توسعه،آموزش عالی استاد، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

m_farasatkhahyahoo.com

اکرم قدیمی

علوم سیاسی دانشیار، مرکز تحقیقات سیات علمی کشور، تهران، ایران.

ghadimi.nrispgmail.com

h-index: 3  

رضا مکنون

عمران -آب دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران.

maknoonaut.ac.ir

h-index: 26  

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

deansrlst.com

ویراستار انگلیسی

ساناز پوروشَسب

علم و اطلاعات دانش شناسی دکتری، مدیریت اطلاعات و دانش ، دانشگاه شیراز

scholar.google.com/citations?user=UO6d-1cAAAAJ&hl=en&oi=ao
sanaz.p91gmail.com

h-index: 2