نویسنده = فتح الله مضطر زاده
اولویت تحقیقات صنعت

دوره 12، شماره 27، مهر 1381

فتح الله مضطر زاده


فعالیت های کمیسیون صنعت

دوره 9، شماره 20، مهر 1378

فتح الله مضطر زاده


مروری بر اهداف کمی تحقیقات در ساختار

دوره 8، شماره 18، فروردین 1377

فتح الله مضطر زاده


وضعیت فعلی مجلات علمی در ایران

دوره 5، شماره 8، اردیبهشت 1374

فتح الله مضطر زاده