جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه های تازه تأسیس

نویسنده

-

چکیده

اعضای هیئت علمی یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شوند، در این میان دانشگاه‌های تازه‌تأسیس نظیر اردبیل و لرستان نقش برجسته‌ای در تأمین نیازهای آموزشی و پژوهشی و همچنین تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز مؤسسات دولتی و غیردولتی دارند و می‌توانند با تربیت نیروهای متخصص باعث رشد و توسعه آن مناطق شوند. براساس نتایج تحقیق انجام شده اکثر پاسخ‌گویان از امکانات موجود آموزشی و پژوهشی، رفاهی ـ معیشتی و تسهیلات علمی دانشگاه‌های اردبیل و لرستان ابراز نارضایتی کرده‌ه‌اند که در این مقاله به مکوارد مطرح شده با ذکر درصد اشاره شده است. د ر پایان مقاله نیز با توجه به مسائل و مشکلات مربوطه پیشنهادهایی برای جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های تازه‌تأسیس عرضه شده است. افزایش امکانات آموزشی و پژوهشی، کوتاه کردن مراحل تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی، برقراری ارتباط میان دانشگاه‌های یاد شده با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، گسترش ارتباط میان دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی و صنعتی، ایجاد رشته‌ها و دوره‌های آموزشی جدید، تقدیر و پشتیبانی مادی و معنوی از اعضای هیئت علمی، افزایش حقوق و مزایا، گسترش امکانات رفاهی ـ معیشتی، فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت شرکت اعضای علمی در همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی داخلی و خارجی و افزایش بورس‌های تحصیلی از جمله این پیشنهادات است.