دوره و شماره: دوره 11، شماره 24، فروردین 1380 
رهیافت علمی

فاضل لاریجانی؛ علیرضا کلدی