فنآوری اطلاعات و نرم افزار کامپیوتری

نویسنده

-

چکیده

نرم‌ازارهای کامپیوتری، به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های فناوری اطلاعات، اکنون در کتابخانه‌های ایران جای خود را باز کرده‌اند. اما، این نرم‌افزارها چندان که باید در امر کامپیوتری کردن کلیه خدمات کتابخانه‌ها موفق نبوده‌اند. از جمله دلایل این امر، می‌توان به نقایص این نرم‌افزارها اشاره کرد که خود ناشی از ارتباط نادرست برنامه‌نویس یا کتابدار است؛ عامل اخیر نیز در سه جزء این ارتباط یعنی: برنامه‌نویس، کتابدار، و خود ارتباط دیده می‌شود. در این نوشته، ضمن بررسی نرم‌افزار، به طور کلی، وضعیت نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در جهان و ایران مورد بحث قرار می‌گیرد؛ مارک ایران را که در حال حاضر در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است مطرح می‌کنیم و در پایان در جهت بهره‌وری هرچه بهتر و بیشتر از نرم‌افزارها در امر اطلاع‌رسانی پیشنهادهایی ارائه می‌شود.