دوره و شماره: دوره 11، شماره 25، تابستان 1380 
10. علم و روشهای آن

علیرضا کلدی؛ فاضل لاریجانی