دوره و شماره: دوره 11، شماره 25، شهریور 1380 
علم و روشهای آن

علیرضا کلدی؛ فاضل لاریجانی