نقش نظام اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در تصمیم گیری مؤثر

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله، با بیان مفاهیم تصمیم‌گیری، نظام اطلاعاتی، و فناوری اطلاعات، نقش و کارکرد نظام اطلاعاتی در هر مرحله از فرایند تصمیم‌گیری و سطوح مدیریتی تشریح، و جلوه‌های مختلف نظام اطلاعاتی در پرتو تحول فناوری اطلاعات، و تأثیر بر فعالیت‌های مدیریتی و اخذ تصمیمات گوناگون بررسی می‌شود. در پی آنف بهره‌گیری مؤثر از نظام‌های اطلاعاتی مختلف، به منظور ارتقا سطح دانش و بینش تصمیم‌گیرندگانف بر اساس نوع تصمیمات، سطوح تصمیم‌گیری، نوع اطلاعات، رفتار تصمیم‌گیرنده و فعالیت‌های کاربر، و پذیرش کاربر به روشنی تشریح خواهد شد.