روشها و کاربردهای اطلاع سنجی

نویسنده

-

چکیده

یکی از معدود رشته‌های برخوردار از روش‌شناسی خاص خود، کتابداری و اطلاع‌رسانی است. این روش تحقیق را در طول تاریخ با عناوین کتاب‌شناسی آماری، کتابخانه‌سنجی، کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و اطلاع‌سنجی یاد کرده‌اند. در این مقاله سعی می‌شود تا ضمن تعریف همه عبارت‌ها و مفاهیم بالا، اطلاع‌سنجی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.