مطالعه عملکرد نهادها و برنامه های پژوهشی در حوزه اطلاع رسانی ایران

نویسنده

-

چکیده

اطلاع‌رسانی، به عنوان یک حرفه، ناگزیر از تکیه بر یافته‌های پژوهشی برای حل مسائل علمی خویش است. بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی مراکز آموزشی و پژوهشی این رشته از یک سو، و گرایش‌ها و علایق موضوعی نیروی انسانی مؤثر در این مراکز از سوی دیگر، حاکی از آن است که سهم فعالیت این مراکز در زمینه‌های مختلف متفاوت است. اما در مجموع، چهار مرکز از زاویه عملکردهای پژوهشی بالاترین نسبت را به خود اختصاص داده‌اند. گرایش موضوعی آثار و فعالیت‌های این نهادها، در مقایسه با رویکردهای کلان این رشته، از همسویی چشمگیری برخوردار است؛ اما به فناوری کماکان عنایتی مبذول نشده است. در پایان بررسی حاضر، پیشنهادهایی نیز با توجه به یافته‌های تحقیق ارائه شده است.