کارآفرینی، توسعه و اشتغال

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله علاوه بر تاریخچه کارآفرینی مفاهیم کارآفرینی و تعاریف متعددی که برای آن درنظر گرفته شده، بررسی و تفاوت کارآفرینان مستقل (Entrepreneurs) و کارآفرینان سازمانی (Interaprencur) بیان شده است کارآفرین مستقل نقطه مقابل کارآفرین سازمانی به شمار می‌آید. ویژگی مهم کارآفرین سازمانی نوآوری در سازمان مربوط و ویژگی مهم کارآفرین مستقل نوآوری و خلاقیت است. بر این اساس کارآفرین فردی است که با پذیرش خطر (یسک) طرحی را اجرا یا کارگاهی را راه‌اندازی می‌کند و گروهی از افراد را در یک تشکل سرپرستی و برای آنان ایجاد اشتغال می‌کند. در بخش دوم مقاله به انواع و دسته‌بندی‌های موجود در مکاتب و تئوری‌های کارآفرینان اشاره شده و خلاصه مکاتب مربوط به کارآفرینی بیان شده است. در این بخش تئوری‌ها و مکاتب کارآفرینی به سه گروه عمده تقسیم شده است. در تئوری‌های مکاتب گروه اول شامل سه مکتب انسانی، محیطی و مکتب ایده راه‌اندازی کسب و کار جدید می‌شود و مکاتب گروه دوم عبارت است از تئوری‌های شخصیت، تئوری‌های رفتاری، تئوری‌های اقتصادی، تئوری‌های جامعه‌شناسی و تئوری‌های جامع‌نگرانه تئوری‌ها و مکاتب گروه سوم نیز براساس تعریفی که از کارآفرینی و اهداف آن دارند به شش مکتب تقسیم می‌شوند. سپس در بخش بعدی به راهکارهای اساسی تربیت کارآفرین و توسعه کارآفرینی پرداخته شده و آموزش کارآفرینی و انواع دوره‌های آموزشی کارآفرینی بررسی شده است. برنامه‌ریزی آموزشی برای تربیت کارآفرینی براساس هدف و موضوع آموزش به سه روش خاص صورت می‌گیرد گاه آموزش برای آگاهی افراد سنین مختلف از موضوع کارآفرینی است و گاه آموزش برای شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را شامل می‌شود. در این مقاله به موضوع کارآفرینی و نقش آن در توسعه و به اهمیت بر ضرورت کارآفرینی در جامعه پرداخته و به مدل‌های متفاوت کارآفرینی در توسعه نیز اشاره شده است و با توضیح مختصری در خصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نگاهی گذرا به آمار و ارقام مربوط، به نقش کارآفرینی در حل معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان پرداخته است. در بخش دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای توسعه کارآفرینی عنوان شده و به مرکز کارآفرینی و آئین‌نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها اشاره شده است. و در نهایت به نتیجه‌گیری پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها