دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب

نویسندگان

-

چکیده

کشورهای پیشرفته با توجه به اهمیت کارآفرینی و شرکت های کوچک و متوسط (SME) در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جوامع، برنامه های مختلف را جهت استفاده کارآفرینان و شرکت های کوچک و متوسط از نتایج تحقیقات به عمل آمده اجرا می نمایند. اطلاع و استفاده از نتایج تحقیقاتی منجر به ایجاد فرصت های تجاری جدید می شود که می تواند سبب رشد و تداوم کارآفرینی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. در این مقاله تحقیقاتی برنامه های مختلفی که در چند کشور پیشرفته اروپایی اجرا می گردد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها