دوره و شماره: دوره 15، شماره 35، فروردین 1384 
آموزگاران علم و معنا (Mentors)

علی اکبر موسوی موحدی؛ مجتبی امانی؛ ابو الفضل کیانی بختیاری