مشارکت پژوهشگران ایرانی در تولید علم جهانی در مدلاین (حوزه علوم پایه و بین رشته ای پزشکی)

نویسندگان

-

چکیده

مطالعه آثار علمی محققان ایرانی، نمایه شده در پایگاه نمایه استنادی علوم در طی سالهای 2003-1976 از افزایش بسیار زیاد تولیدات علمی ایرانیان و به ویژه در محدوده زمانی سالهای 2003-1990 حکایت دارد. در این مقاله با بهره گیری از روشهای علم سنجی به مطالعه رشد و توسعه آثار و  مقالات علمی پژوهشگران علوم پایه و بین رشته ای پزشکی که در سالهای 2003-1976، مشتمل بر 2695 مدرک در پایگاه مدلاین به چاپ رسانده اند؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. به این ترتیب دانشگاه ها، مجله ها و پدیدآورندگان ایرانی که دارای بیشترین تولیدات علمی هستند مشخص خواهند شد و حوزه های موضوعی که بیشترین علاقمندی پژوهشگران در حوزه های علوم پایه و بین رشته ای پزشکی را در برمی گیرد، مورد بررسی قرار گرفته و محل انتشار مقالات و نشریات آنان نیز مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها