احراز جایگاه نخست علمی در منطقه

نویسنده

-

چکیده

در این مقاله با توجه به سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، در افق 1404 هجری شمسی (1404-1384) که رسیدن به مقام اول در منطقه به لحاظ اقتصادی، علمی و فنی را هدف قرار داده است، وضعیت علمی کشور از منظر مقالات نمایه شده و مقایسه آن با برخی از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در مطالعه وضعیت موجود مواردی همچون: معرفی شاخص های اساسی علم، سهم رشته های مختلف در تولید علم برخی از کشورها، روند رشد تولید علم در ایران و مقایسه آن با ترکیه، تعداد موسسات ایران نمایه شده در موسسه اطلاعات ISI، آستانه ارجاعات و موقعیت رشته های گوناگون در تولید علم در گستره زمانی ده ساله و تغییرات رتبه کشور در رشته های مختلف در دو گستره زمانی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد به لحاظ نیروی انسانی کارآمد، که مهمترین سرمایه در توسعه مبتنی بر دانایی است، در ایران پتانسیل بالقوه بالایی وجود دارد و با برنامه ریزی دقیق و با پشتیبانی کامل از فعالیت تحقیقاتی می توان به جایگاه شایسته ایران در جهان دست یافت.

کلیدواژه‌ها