آموزگاران علم و معنا (Mentors)

نویسندگان

-

چکیده

نوآموزان، دانش آموزان و دانشجویان در راستای رشد علمی و معنوی خود نیازمند به مربیان آگاه و توانا می باشند که علاوه بر یادگیری روش علم یابی بتوانند روح خود را وسعت بخشیده و در راستای اخلاق کریمه و انسانی رشد نمایند. آموزگاران علم و معنا (Mentors) انسان های دانشمند، آگاه، پرمایه و مرشدانی هستند که چراغ هدایت را برای نوآموزان به دست گرفته و آن ها را چند منظوره تربیت می نمایند تا هم آموزنده علم روز و دانش مدار باشند و هم انسانهایی با مناعت طبع و کرامت نفس و برخوردار از فضایل اخلاقی به جامعه تحویل نمایند. آموزگاران علم و معنا دریچه های گوناگون یک پدیده را به نوآموز می آموزاندو آن ها را از ماهیت تک بعدی خارج و آگاهی های زمانه و تجربه جهان دیدگان را بر سینه آنان حک می نمایند. آموزگاران علم و معنا، علاوه بر پژوهش استعدادهای درونی دانش آموز و دانشجو، آن ها را در برابر هجمه های علمی دیگران و سایر تحریم ها مقاوم ساخته و انسان های پرطاقت و چند بعدی می سازند تا نور دانش آنان بر تارک جامعه تابان گردد. امروز دانشجویان نیاز به چنین مرشدانی دارند تا استعدادهای آنان از حالت بالقوه به فعلیت درآید تا بتوانند نیازهای بشری را در سایه مدیریت دانش خود رفع نموده و ساختار جامعه متعالی را سازمان دهند.

کلیدواژه‌ها