روابط علمی بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور

نویسنده

-

چکیده

در این بررسی، به روش شناسی و بیان اهمیت همکاریهای علمی و بین المللی به بررسی مفهوم این نوع همکاریها پرداخته شده است. بخش اصلی مقاله به بررسی وضعیت موجود همکاریهای علمی بین دانشگاهی داخل و خارج براساس یادداشت تفاهم های منعقده بین دانشگاهی اختصاص یافته است. در این مقاله به طور خلاصه عملکرد دفتر همکاریهای علمی و بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس دو بخش روابط بین المللی و علمی اشاره شده و بیشترین و کمترین رابطه علمی با کشورهای مختلف بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی بیان گردیده است. هم چنین دانشگاه ها و مراکز علمی بر اساس بیشترین میزان رابطه علمی معرفی گردیده اند. بررسی زمینه های مشترک همکاری و موانع همکاری مشترک بین دانشگاهی بخش دیگری از مقاله را تشکیل می دهد. در بخش آخر مقاله نیز جمع بندی و برخی راهکارهای مفید ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها