خودارزیابی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

-

چکیده

یکی از شاخص های مهم ارزیابی وضعیت پژوهشی خودارزیابی واحدهای پژوهشی فعال موجود در آن کشور است. نگاهی به گذشته نشان می دهد که با پیشرفت جوامع و گذر از جامعه سنتی به جامعه صنعتی، فرایند پژوهش هم از حیطه فعالیتهای متفرقه و پراکنده خارج شده و شکل نهادی و قانونی گرفته است. در ایران نظام طبقه بندی واحدهای تحقیق بر اساس آیین نامه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد که آن را در قالب نهادهایی چون موسسه، مرکز تحقیقات، گروه پژوهشی و ... طبقه بندی می نماید. گزارشی از خودارزیابی واحدهای پژوهشی موضوع بحث این مقاله می باشد.

کلیدواژه‌ها