توسعه سرمایه های انسانی در صنعت الکترونیک

نویسنده

-

چکیده

سرمایه‌های انسانی یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه فناوری است. کشورهای پیشرفته تمرکز خود را بر ارتقاء و حفظ سرمایه‌های انسانی متخصص قرار داده‌اند. در این مطالعه با توجه به اینکه منابع انسانی کشور در صنعت الکترونیک بیتشر شامل کارگران ماهر و ساده (به ترتیب 5/45 و 9/38 درصد) می‌باشد سعی شده راهبردهایی برای ارتقای سرمایه‌های انسانی ارائه شود. ترکیب جمعیتی منابع انسانی در صنعت الکترونیک کشور (7/7 درصد مهندس، 9/7 درصد تکنسین) بسیار شبیه به ترکیب جمعتی کشورهای در حال توسعه است و با ترکیب دموگرافیک کشورهای توسعه‌یافته که شبیه به بیضی می‌باشد، بسیار فاصله داد. بنابراین می‌توان ترکیب با نمایی بیضی را به عنوان چشم‌انداز توسعه سرمایه‌های انسانی در صنعت الکترونیک کشور در نظر گرفت. بر این اساس راهبردهای ارائه شده در این مقاله شامل راهبردهای توسعه سرمایه‌های انسانی متخصص اعم از آموزش‌های قبل از شروع کار در صنعت الکترونیک، تأسیس دانشکده‌های علمی و کاربردی و گرایش‌های میان‌رشته‌ای، افزایش سطح مهارت فنون مرتبط با سنعت الکترونیک در حوزه روش‌ها و تجهیزات و راهبردهای توسعه محققان که شامل حمایت‌های مالی و مالیاتی و مدیریت از تحقیقات الکترونیک و تقویت مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مرتبط با صنعت الکترونیک، ایجاد افزایش فرصت‌های مطالعاتی، جهت دادن به پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری به سمت نیازهای این صنعت می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها