ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی

نویسندگان

-

چکیده

توانمندسازی علم منوط و مشروط به تقویت ساختارهای دانایی‌محور است، ساختارهایی که شرایط توسعه علمی کشور را فارهم نموده و در عین حال با پیشرفت‌های بین‌المللی همسو و در تعامل باشند، ارموزه علم بیش از هر زمان دیگر از ابعاد بین المللی برخوردار است و تبادل اطلاعات علمی و مشارکت در نظریه‌پردازی‌ها و پروژه‌های علمی بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است پروژه‌های تحقیقاتی بین رشته ای و چندرشته‌ای و حتی بین موسسه‌ای شده است و مشارکت بسیاری از کشورها و رشته‌های مختلف را طلب می‌نماید در این وادی دانایی، کشورهایی می‌توانند مشارکت فعال در تولیدعلم و فن داشته باشند که زیرساخت، بنیان، ظرفیت و رشته‌های علمی مورد نیاز را ایجاد و پرورانده باشند و منابع انسانی خود را در تخصص‌ها و گرایش‌هایی تربیت کنند که منافع ملی کشور را تأمین و تضمین نماید در این مقاله به اختصار به برخی از بسترها و نیز چند علوم راهبردی مورد نیاز در راستای ارتقاء و توسعه علمی کشور، اشاره شده است. 

کلیدواژه‌ها