دوره و شماره: دوره 16، شماره 37، فروردین 1385 
ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی

محمد علی زلفی گل؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


کرسی های پژوهشی

علی اکبر موسوی موحدی؛ مجتبی امانی


آشنایی با فناوری پرتال و کاربردهای آن

رضا حسنوی؛ میترا دیلمقانی؛ سید علیرضا حجازی


تاریخچه انجمن پیشبرد علوم آمریکا

محمد برشان تشنیزی؛ سید امید رعنایی سیادت


آکادمی ملی علوم هند

جلیل بدراقی؛ اقدس بنائی؛ فاطمه مقدم