کرسی های پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته با دو مسئله بغرنج و پیچیده روبرو هستند، مهاجرت یا عدم استقرار مغزها و دیگری نبود بستر مناسب تحقیقاتی در زمینه‌های علوم یپشرفته و پیشرو بدیهی است که این دو مسأله لازم و ملزوم یکدیگر هستند زیرا تحلیلی میسر نخواهد شد مگر اینکه فرد محققی این مسئولیت را به عهده بگیرد و نیز در جایی که تحقیق و پژوهش نهادینه نشده و امکانات پیشبرد علوم پیشرفته وجود ندارد محقق احساس رضایت نخواهد کرد و به دنبال فرصت‌های تحقیقاتی و شغلی، مهاجرت خواهد کرد ایجاد کرسی‌های پژوهشی روشی است در پاسخ به این مسائل به بیان دیگر می‌توان کرسی‌های پژوهشی را به معنای یک شیوه موثر در استقرار غزها و پیشبرد علوم در کشور دانست ایجاد کرسی‌های پژوهشی در کشورهای مختلف با اهداف عالیه‌ای برنامه‌ریزی شده است و امکان دست‌یابی به این اهداف جز از راه پژوهش و تولید دانش در سطح جهانی و بین‌المللی نمودن علوم، مقدور نمی‌باشد در این مقاله کرسی پژوهشی تعریف شده و چندین نمونه از آن در کشورهای توسعه‌یافته ارائه شده است تا به عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها