تولید علم ایران در سال 2005

نویسندگان

-

چکیده

مشارکت ایران در تولید علم جهانی سال 2005 براساس نمایه‌های ایران در موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI) مورد بررسی قرار گرفته است در این سال تعداد مقالات نمایه شده ایران در علوم پایه 5423 )42/0 درصد مقدار جهانی)، در علوم اجتماعی 225 (13/0 درصد مقدار جهانی) و در علوم انسانی و هنر 11 (008/0 درصد مقدار جهانی) و در مجموعه 5578 (36/0 درصد مقدار جهانی) می‌باشد صرف‌نظر از کشور ترکیهف ایران در بین کشورهای مسلمان و همسایه رتبه نخست تولید علم جهانی را داراست بیش از سی درصد تولید علم کشور متعلق به رشته شیمی است سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی در تولید علم کشور در این سال بیست و هشت درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها