نگاهی به صندوق حمایت از پژوهشگران

چکیده

در دنیای کنونی توسعه پایدار، پیشرفت و رفاه هر ملیت مرهون کشف، پرورش، حفظ، نگهداری نخبگان و سرمایه‌های علمی و هنری آن کشور است.نخبگان، علما، پژوهشگران، هنرمندان، می‌توانند موجبات توسعه علمی و فناوری، توسعه متوازن و پایدار و همه‌جانبه و ترقی و تعالی کشور را فراهم سازند. بنابراین کشف، شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر نخبه، تقویت انگیزه، جلب مشارکت و همکاری‌های آنان در زمینه‌های گوناگون در راستای تولیدعلم، توسعه علمی و فناوری کشور از اولویت‌ها ویژه کشورهای موفق و ایران است برای نیل به این هدف متعالی در راستای تحقق بند 4 اصل سوم قانون اساسی و به استناد بند 16 مصوبه (جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی) صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با هدف حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران در حوزه معاون اول رئیس‌جمهور تأسیس شد. آنچه از پی می‌اید چکیده‌ای است از اهداف وظایف، بودجه و اقدامات صندوق مذکور که به منظور آگاهی محققان، پژوهشگران و تولیدکنندگان علم و فناوری تهیه و تنظیم شده است. 

کلیدواژه‌ها