بنیاد الکساندر فن هامبولد

نویسندگان

-

چکیده

  بنیاد نخبه‌پرور (الکساندر فن هامبولد) با سابقه بسیار طولانی در آلمان، ابتدا با هدف حمایت از پژوهشگران خارجی و دانشجویان دکتری مشغول به تحصیل در آلمان بنیاندگذاری این بنیاد با ارائه انواع بورس‌های پژوهشی و اعطای جوایز به دانشمندان برجسته جهان، بستر مناسبی برای تحقیاقت وسیع و بنلد‌مدت درزمینه کلیه علوم طبیعی، انسانی و مهندسی فراهم آورده است به طوری که امرو بیش از 23000 دانشمند از 130 کشور جهان از امکانات این بنیاد بهره‌مند شده‌اند. هدف اصلیاین بنیاد، حفظ و تقویت ارتباطات علمی در سطح بین‌المللی از طریق حمایت از دانشمندان برجسته سراسر جهان می‌باشدتا اینکه آنها بتوانند طرح‌های پژوهشی خودرا در جمهوری فدرال آلمان به انجام رساندند. این هزینه‌ها عموماً از طریق بودجه‌های ایالت فدرال تأمین مالی می‌شود از اهدفا دیگر این بنیاد اهداء بورس‌ها و جوائز پژوهشی به افراد محقق وعلمی خارجی است، بدون این که محدودیتی در موردجنس، نژاد، مذهب با ایدئولوژی آنها وجود داشته باشد این امر پژوهشگران را قادر می‌سازد تا طرح‌های پژوهشی خود را در آلمان فدرال تا حصول نتایج مطلوب ادامه دهند. در این مقاله به توضیح برنامه‌های گسترده بنیاد، انواع جوایز و بورس‌های پژوهشی اعطایی به وسیله بنیاد و همچنین تشکیلات و نحوه فعالیت‌های بنیاد پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها