معرفی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نویسندگان

-

چکیده

در راستای پاسخگویی مراکز علمی و پژوهشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی، ضرورت تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدتی در مراکز علمی پژوهشی، برنامه پنج‌ساله مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ابتدای سال 1379 تهیه و در انتهای سال 1383 مورد ارزشیابی پایانی قرار گرفت براساس اهداف برنامه استراتژیک کلی دانشگاه متبوع، مرکز تحقیقاتی غدد با حضور مدیران ارشد و میانی اقدام به تدوین برنامه نمود و سپس اهداف استراتژیک تعیین گردید. مهمترین فاکتور در رسیدن به اهداف، مدیریت جامع کیفیت بود که مرکز پس از تعیین استانداردها در جهت ارتقاء، حرکت نموده است پیش‌بینی هدف‌ها به درستی و انجام اقدامات لازم و به هنگام در حصول به نتیجه نقش اساسی داشته است همدلی و هم‌اندیشی با وزارت متبوع در قالب تفکر سیستمی نیز از عوامل موفقیت این برنامه محسوب می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها