کامپیوترهای DNA

نویسنده

-

چکیده

مبنای کارکرد کامپیوترهای امروزی، کاربرد کدهای دوتایی «صفر» و «یک» همچنین روشن و خاموش شدن مدار ریزتراشه است که عملکرد کامپیوتر را از ساده‌ترین مانند جمع و تفریق تا پیچیده‌ترین آنها مانند معادلات تفارقی دربرمی‌گیرد. از آنجایی که مولکول DNA دارای کد است می‌توان از آن به عنوان یک کامپیوتر مولکولی که از چهار مبنای قابل پیش‌بینی و در ارتباط با هم تشکیل شده استفاده کرد به عنوان یک ماده آلی بر مبنای ساخت ابزارهای نانوشیمیایی، ساختارهای پیچیده نانو در انجام محاسبات شناخته شده است. منطق کامچیوترهای DNA بر وجود اتصالات مهم بین کامپیوترها و سیستم‌های زنده و همچنین انجام محاسبات پیچیده استوار است. ابزارهای محاسباتی DNA می‌تواند زمینه‌های دارو و پزشکی را متحول کند اما پیش از آن، باید چالش‌های مهم در رابطه با خطاها و بعضاً مشکلات عملیاتی این کامپیوترها بررسی شود. هدف مقاله حاضر مروری بر پیشرفت‌های اخیر در محاسبات کامپیوترهای DNA و بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در راه پژوهشگران است. 

کلیدواژه‌ها