به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری

نویسندگان

-

چکیده

پارک‌های علم و فناوری سازمان‌هایی هستند که به سرمایه دانشی خود اتکا داشته و رسالت آنها سرعت بخشیدن به عملیات تجاری از طریق تسهیم منابع و دانش است. در این مقاله ضمن تحلیل محتوای اسناد راهبردی تعدادی از پارک‌های علم و فناوری در سطح جهان، به بررسی مهمترین ویژگی‌های مورد تأکید در این اسناد راهبردی پرداخته می‌شود. سپس این بحث مطرح می‌شود که هنگام تدوین اسناد راهبردی پارک‌های علم و فناوری، باید الگوهای ساختاری مورد توصیه با رویکردی آینده‌پژوهانه مورد توجه قرار گیرند. در خاتمه مجموعه‌ای از گزاره‌های اصلی مناسب برای تدوین یک سند راهبردی نمونه برای هدایت پارک‌های علم و فناوری متعهد به حل مسائل عامه پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of a model for the development of science and technology parks

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Pour ezzat
  • Hamzeh Khastar
  • Ghazaleh Taheri Attar
-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Park
  • Knowledge Commercialization
  • Strategic documents
  • Making Linguistic Documents