دوره و شماره: دوره 19، شماره 44، دی 1388 
به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری

علی اصغر پور عزت؛ حمزه خواستار؛ غزاله طاهری عطار