دوره و شماره: دوره 19، شماره 44، زمستان 1388 
10. به گزینی الگوی توسعه پارک های علم و فنّاوری

علی اصغر پور عزت؛ حمزه خواستار؛ غزاله طاهری عطار