ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی – مهندسی

نویسنده

دکتری Ph.D برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در راستای زمینه سازی برای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی و ارتقای عملکرد، کارایی و اثربخشی نظام علمی کشور ضروری است که عوامل کلیدی مؤثر بر آن شناسایی، ارزیابی و تحلیل شود. ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش کمک می کند تا آثار عوامل درونی، مدیریت و کنترل شوند و شرایط و ابزارهای فراسیستمی مواجهه با اثرات و پیامدهای عوامل بیرونی فراهم شود . در این مقاله، با روش شناسی ترکیبی مطالعات اسنادی و پیمایشی، عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی - مهندسی کشور در 46 عنوان اصلی و معتبر، شناسایی و ارزیابی شده است. براساس آزمون تی با ضریب اطمینان %95 ، میانگین دیدگاه های نمونه های آماری نسبت به وضعیت عوامل درونی و بیرونی با اختلاف معنی دار، پایین تر از حد متوسط برآورد شده است . نمونه های آماری از شرایط و وضعیت عوامل مؤثر بر پژوهش رضایت ندارند. آنها توقع دارند که از یک سو، وضعیت درونی نظام پژوهش بیشتر توسعه پیدا کند و از سوی دیگر، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور در راستای تقویت پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی، بیش از گذشته ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the factors affecting research in the technical - engineering group

نویسنده [English]

  • Reza Mahdi
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Science production
  • Technical Engineering group
  • Internal and external factors
  • Research System
  • Technology