بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب)

نویسندگان

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

فرایندهای سیاستگذاری علم و فناوری علاوه بر شوراها، کمیسیون ها و کمیته های تصمیم گیری که اغلب از مسئولا ن رده های بالا در بخش های مرتبط با فعالیت های علم و فناوری و نیز از دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوز ه های گوناگون علم و فناوری تشکیل می شود، به دو پیکرة پژوهشی و اجرایی نیز نیاز دارند. تعامل مؤثر و مناس ب بین شوراهای عالی سیاستگذار علم و فناوری با نهادهای پشتیبان پژوهشی و پشتیبان اجرایی می تواند به تدوین سیاست های مؤثر و کارا منجر شود. این مقاله به بررسی الگوهای نظام سیاستگذاری و پس از آن بررسی الگوهای تعامل نهادهای اصلی نظام سیاستگذاری علم و فناوری در شش کشور آمریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و پاکستان می پردازد. یافته های این مطالعه، امکان سنخ شناسی الگوهای تعاملی و مقایسة آن با وضعیت موجود در ایران را فراهم می کند . در بخش پایانی مقاله نیز دلالت های سیاستی برای بهبود الگوی تعاملی در ایران پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Interaction Patterns of Research and Executive Support Organizations with the High Councils of Science and Technology Policy (Selected Countries)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohammadi
  • Nasrin Bigdeloo
National Research Institute for Scientific Policy
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and technology policy
  • Science and Technology System
  • Public sector policy making
  • Interactive patterns
  • Research support
  • Executive support