چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شبکه های همکاری علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای مدیریت توسعه فناوری و نوآوری در چند دهة اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. اگرچه دیدگاه های مختلفی در مورد مراحل ایجاد و رشد یک شبکه همکاری مطرح شده، اما هنوز تئوری جامعی در این زمینه ارایه نشدهاست. در این مقاله با استفاده از مفهوم مطرح‌شده برای "تکنولوژی اجتماعی" و با الهام از تئوری "چرخه عمر تکنولوژی"، مدلی برای شکل گیری و تکامل شبکه های همکاری با عنوان "چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری" توسعه داده شدهاست. مزیت این مدل آن است که در عین سادگی و قابل فهم بودن، تئوری های مختلفی آن را پشتیبانی می‌کند، همان چیزی که اغلب تقسیم بندی های مطرح شده در مورد فرایند ایجاد و تکامل شبکه های همکاری فاقد آن هستند. برای اینکه سازگاری مدل مطرح شده با شرایط واقعی هم مورد بررسی قرار گیرد، 7 شبکه همکاری علم و فناوری در ایران که از سال 1375 تا 1385 ه. ش. ایجاد شده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این راستا در قالب یک بررسی کیفی؛ از ابزارهای مختلف تحقیق شامل تحلیل و بررسی مستندات، مصاحبه های باز با مؤسسان و مدیران شبکه های مورد مطالعه و مشاهده؛ استفاده گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تمام شبکه های مورد مطالعه با مدل ارایه شده برای چرخه عمر شبکه های همکاری انطباق قابل قبولی دارند و این مدل قادر به توجیه شرایط واقعی شبکه های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life cycle of science and technology cooperation networks

نویسندگان [English]

  • Reza Asadifard 1
  • Seyed Habibolah Tabatabaeian 2
  • Jahanyar Bamdad Soofi 2
  • Mohammad reza Taghva 2
1 Allame Tabatabaei University
2 Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science and Technology Cooperation Networks
  • Steps to create and grow networks
  • Networks life cycle