دوره و شماره: دوره 22، شماره 50، بهار 1391 
2. چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمدرضا تقوا