دوره و شماره: دوره 22، شماره 50، فروردین 1391 
چرخه عمر شبکه های همکاری علم و فناوری

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ جهانیار بامدادصوفی؛ محمدرضا تقوا