ترویج فرهنگ کارآفرینی عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران- شمال

چکیده

رهنگ هر جامعه با اثرات قابل توجهی که بر ویژگی‌های اکتسابی افراد دارد و همچنین با محدودیت‌ها و فرصت‌هایی که برای سازمان‌ها ایجاد میپ‌کند، اثرات قابل توجهی بر فرایندکارآفرینی و در نتیجه بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. به عنوان مثال بررسی رابطه میان توانائی نوآوری و رشد اقتصادی کشورها بیانگر اثر فرهنگ بر رشد اقتصادی از طریق مکانیسم مداخله کننده نوآوری است که با فرهنگ کارآفرینی قابل توصیف است. مطالعات دیگری که در زمینه رابطه میان فرهنگ و میزان کسب‌وکار در 21 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) انجام شده است و همچنین بررسی تأثیر جهت‌گیری‌های فرهنگی بر میزان کارآفرینی، از طریق سنجش ابعاد فرهنگی کشورها، موجب نگرش نوینی در جهان به فرهنگ کارآفرینی گردیده است. براین اساس پس از شناسائی ویژگی‌های فرهنگ کارآفرینی، ارائه راهکارهای ارتقاء و استقرار آن به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت به سزائی برخوردار است. در این مقاله پس از بررسی ادبیات موضوع فرهنگ کارآفرینی و اهمیت و ابعاد آن، مهم‌ترین راهکارهای توسعۀ فرهنگ کارآفرینی معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting an entrepreneurial culture is an effective factor in economic growth and development

نویسنده [English]

  • Sousan Alaei
Islamic Azad University
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • The dimensions of culture
  • Entrepreneurship culture
  • Innovation
  • Economic growth and development