بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله

نویسنده

-

چکیده

بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله‌ جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پیش‌بینی شده است که ایران جایگاه نخست علمی و توانا در تولید علم و فناوری را در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی کسب کند. بنابراین، در این پژوهش بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، تأثیر خوداستنادی بر رتبه‌بندی 26 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در حوزه موضوعی زئونوز بررسی شده است. در این پژوهش از روش‌های علم‌سنجی و تحلیل استنادی استفاده شده است. کلیدواژه‌های حوزه زئونوز در زمینه‌های عنوان و موضوع جستجو شده و نتیجه آن به طور جداگانه با هر یک از کشورهای مورد نظر ترکیب شده است. تمامی تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس نتیجه این جستجو، یعنی 19205 مقاله است، صورت پذیرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبه‌بندی کشورهای منطقه چشم‌انداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله است. از نظر تعداد مقاله ،کشورهای ترکیه، اسرائیل و ایران به ترتیب با 8397، 5595 و 3807 مقاله فعال‌ترین کشورها هستند. از نظر میانگین استناد به هر مقاله، کشورهای آذربایجان، اسرائیل و فلسطین به ترتیب با 83/30، 96/18 و 14/12 سه جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر میزان خود‌استنادی، ایران، تاجیکستان و ترکیه به ترتیب با 92/22، 51/20 و 85/19 درصد بیشترین میزان خوداستنادی را داشته‌اند. از نظر میانگین استناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی نیز به ترتیب آذربایجان، اسرائیل و فلسطین به ترتیب با 45/30، 21/17 و 12 نخستین جایگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. ایران از نظر تعداد مقاله در منطقه رتبه نسبتاً خوبی دارد. ولی با وجود رشد فزاینده تعداد مقاله‌های زئونوز ایران در سال‌های اخیر، هنوز هم از نظر تعداد مقاله نسبت به کل جمعیت در جایگاه مناسبی قرار ندارد. تقریباً میانگین استناد به هر مقاله ایران همواره پایین‌تر از سایر کشورهای منطقه بوده است. اغلب کشورهایی که از نظر میانگین استناد به هر مقاله رتبه مناسبی ندارند، میزان خوداستنادی بالایی دارند. ولی برخی از کشورها، از جمله ایران، پیش و پس از حذف خوداستنادی هیچ تغییر رتبه‌ای نداشته‌اند. بنابراین، خوداستنادی شیوه مناسبی برای ارتقای رتبه ایران از نظر میانگین استناد به هر مقاله نیست. به کشورهایی که از نظر میانگین استناد به هر مقاله در وضعیت مناسبی قرار ندارند، از جمله ایران، پیشنهاد می‌شود تا با انتشار مقاله‌های خود در نشریه‌های دارای ضریب تأثیر بالاتر، میانگین استناد به مقاله‌های خود را بالا ببرند نه با خوداستنادی بیشتر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Author Self-Citation Impact on Ranking the Southwest Asian Countries on the Basis of Citation per Paper

نویسنده [English]

  • Ahmad Yousefi
-
چکیده [English]

According to the Twenty-Year Vision Plan of the Islamic Republic of Iran, it is predicted that Iran will be in the first place in producing science and technology among Southwest Asian countries in 1404.Therefore, in this study self-citation impact on the ranking of 26 countries of the Southwest Asia region in the field of zoonosesis is investigated on the basis of the data of WOS. In this study scientometrics and citation analysis methods have been used. The zoonotic keywords in the fields of title and topic have been searched, and their results have been combined separately with each of the target countries. All of the analyses have been performed on the basis of the results of these searches that include 19205 articles. The main objective of this study is to investigate the influence of author self-citation on the ranking of the countries considered in 1404 Vision Plan on the basis of average citation per paper. According to the number of articles, Turkey, Israel and Iran respectively with 8397, 5595 and 3807 articles were the most prolific countries. Based on the average citation per paper, Azerbaijan, Israel and Palestine with 30.83, 18.96 and 12.14 respectively gained the first 3 ranks. Based on the rate of self-citation, Iran, Tajikistan and Turkey with 22.92, 20.51 and 19.85 respectively had the most rate of self-citation. According to the average citation per paper excluding self-citation, Azerbaijan, Israel and Palestine with 30.45, 17.21 and 12 respectively have had the three first places. Iran’s rank was relatively well in terms of number of papers in the region. But, in spite of the significant increase in the number of Iranian articles in recent years, Iran still doesn't have a proper position. Approximately, Iran’s rank is almost always lower than the other countries on the basis of average citations per paper. Most of the countries that don’t have a good position based on the average citations per paper have high self-citation rate. But the rank of some of the countries, including Iran did not change before and after the removal of self-citation. Thus, self-citation isn’t a good way to improve the position of Iran on the basis of average citation per paper. Countries including Iran that are not in a good condition in terms of average citations per paper, are proposed to publish their papers in journals with higher impact factors in order to increase their citation per paper, instead of more self-citation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Author self-citation
  • Average citation per paper
  • Southwest Asian countries
  • Ranking