دوره و شماره: دوره 24، شماره 56، فروردین 1393 
کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری

سید حامد مزارعی؛ سید حبیبالله طباطبائیان؛ صنم السادات فرنودی؛ محمد نقی زاده