تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک و عضو قطب علمی سازهها و سامانههای دینامیکی هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

آموزش عالی معرف نوع مهمی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی است که با فراهم‌آوری و ارتقای دانش، فناوری، خلاقیت و مهارت و نگرش موردنیاز فراگیران، به توسعه پایدار کمک می‌کند. آموزش عالی موجب ترویج دانش می‌شود و با پژوهش و تحقیقات بنیادی و کاربردی علم و دانش جدید نیز به‌وجود می‌آورد. در دهه اخیر توجه به توسعه پایدار علمی در ایران از گسترش قابل توجهی برخوردار شده است. قطب‌های علمی با هدف گردهم‌آوری و سامان‌دهی جمعی از اعضای هیئت علمی توانمند در گسترش مرزهای دانش و توسعه پایدار علمی در دانشگاه‌ها ایجاد شده‌اند. ارزیابی مستمر عملکرد این قطب‌های علمی با توجه به اهدافی که در تأسیس آنها در نظر گرفته شده است با تعیین و تدوین شاخص‌های مؤثر و مفید ضروری است. در این مقاله مدل جدیدی برای ارزیابی عملکرد قطب‌های علمی طراحی و نتایج اجرای آن در قطب‌های علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمونه ارائه شده است. یکی از نتایج حاصل از این ارزیابی می‌تواند در شناسائی فعالیت‌های مفید و مؤثر قطب‌های علمی استفاده شده و منجر به هدایت و جهت‌دهی مناسب آنها شود و به‌علاوه با ایجاد رقابت صحیح شاخصی برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از قطب‌های علمی فعال‌تر تعیین و مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای آسیب‌شناسی قطب‌های علمی با عملکرد ضعیف اقدام کرد و در رفع و اصلاح مسائل مربوط به فعالیت نکردن آن‌ها اقدام‌های جدی انجام داد و در صورت تداوم در فقدان فعالیت مفید تصمیم به انحلال و حذف قطب علمی گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Evaluation Indicators of the Performance of Centers of Excellence

نویسندگان [English]

  • Nahid Sheikhan 1
  • Firouz Bakhtiari-nejad 2
1 Amirkabir University
2 Amirkabir University
چکیده [English]

Higher education introduces a type of investment in human resources that helps to sustainable development by providing and promoting science, technology, creativity and expertise. Also, higher education promotes science and creates new knowledge by basic and applied researches. In the recent decade, much attention has been paid to the sustainable scientific development in Iran.
Centers of excellence are established with the aim of collecting and organizing capable faculty members to develop science frontiers and sustainable development of science and technology in universities. Considering the aims of establishing centers of excellence, Continuous evaluation of these centers is important and useful by defined indicators. In this paper, a new model is developed to evaluate the performance of the centers of excellence and as a case study is applied to the centers of excellence of Amirkabir University of Technology. One of the results of this evaluation can be used for identification of useful and effective activities of centers of excellent and is suitable for guiding them to a right position. Furthermore, determining and using an indicator can result in comparison and competition between different centers so that serious measures can be done about them; to direct and better support of them or eliminating the centers that have weak performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centers of excellence
  • Sustainable development
  • Performance Evaluation model
  • Capable faculty members
  • Indexes
  • Competition