طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موفقیت بلندمدت سیاستگذاری و سیاست‌های علم و فناوری نیازمند تخمین و پیش‌بینی نتایج و اثرات سیاست‌ها، بازخورد منظم دستاوردها بر اساس معیارهای مشخص و بناکردن بر یک نظام پایش قدرتمند و قابل اطمینان است. در چنین بستری است که جایگاه و اهمیت ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری روشن می‌شود. این مقاله می‌کوشد با تبیین جایگاه ارزیابی سیاست‌ها در چرخه‌ سیاستگذاری به عنوان بُعدی از این فرایند که در یکایک اجزای دیگر حضور و تأثیر دارد و با استفاده از یک فراچارچوب برای بررسی و تحلیل موضوع ارزیابی سیاست‌ها که مبتنی بر دو بعد مفهوم-کاربرد و ایستایی-پویایی است، بر اساس تبیین مبانی و زیرساخت‌های لازم طرحی را برای چارچوب و نظام ارزیابی سیاست‌های علم و فناوری در کشور ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Plan for Evaluating Science, Technology and Innovation Policies

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammadhossein Shojaei 1
  • Mahdi Fatehrad 2
  • Seyed Habibolah Tabatabaeian 3
1 Technology Studies Institute
2 Sharif University
3 Allame Tabatabaei University
چکیده [English]

Long-term success of science and technology policies and policy making need to assess and predict the results and effects of policies, regular feedbacks of outcomes based on specified criteria, and establishing on an effective and reliable monitoring system. In such a context, the role and importance of evaluating science and technology policies become clear. This article tries to suggest a plan for the framework and system of STI policy evaluation in Iran based on explaining the position of policy evaluation in the policy cycle as a dimension of this process that is present and has impact on every other component, and by implementing a meta-framework to analyze policy evaluation established on two bidimensional concepts: Conceptual-Applied and static-dynamic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy evaluation
  • Science
  • Technology and innovation (STI) policy
  • Meta-framework
  • Policy evaluation system