دوره و شماره: دوره 24، شماره 57، مهر 1393 
طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری

سید محمدحسین شجاعی؛ مهدی فاتح راد؛ سید حبیب اله طباطبائیان


علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی

علی اصغر پورعزّت؛ علی اصغر سعدآبادی؛ صدیقه دمرچی لو؛ مهدی پاکزاد


تیپ‌شناسی و روش تحقیق مطالعات همکاری علمی در ایران

صفحه 51-63

گلنسا گلینی مقدم؛ عصمت مؤمنی؛ اصغر ستارزاده


دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی